کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای تحليل-سيستم

مدیریت فرایند

50,000 ریال
45,000 ریال

جیگها و فیکسچرها

52,000 ریال
46,800 ریال

بهره وری منابع انسانی

100,000 ریال
90,000 ریال

تحلیل و طراحی سیستم ها

500,000 ریال
450,000 ریال

تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها

120,000 ریال
108,000 ریال

بایسته های تصمیم گیری یک مدیر

40,000 ریال
36,000 ریال

رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره

138,000 ریال
124,200 ریال

پرورش منابع انسانی با

75,000 ریال
67,500 ریال

روش شناسی ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم ها

25,000 ریال
22,500 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها

60,000 ریال
54,000 ریال