کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-و-برنامه-ريزي-آموزشي

رفتار سازمانی

750,000 ریال
675,000 ریال

کلیات علم تدریس

140,000 ریال
126,000 ریال

افزایش کارایی معلم

120,000 ریال
108,000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی

43,000 ریال
38,700 ریال

اقتصاد آموزش و پرورش

200,000 ریال
180,000 ریال

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای عملی سنجش نیاز در سازمان ها

120,000 ریال
108,000 ریال

توسعه فرهنگی در بستر نظام های آموزشی

110,000 ریال
99,000 ریال

طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی

300,000 ریال
270,000 ریال

راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه

350,000 ریال
315,000 ریال

آموزش سازمانی انتقال آموزش به محیط کار

250,000 ریال
225,000 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی چشم اندازهای نوین

350,000 ریال
315,000 ریال

تدریس حرفه ای مبانی، مهارتها و راهبردها

230,000 ریال
207,000 ریال

جلوه گری های شعردرآموزش کودکان و نوجوانان

80,000 ریال
72,000 ریال

مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

250,000 ریال
225,000 ریال

راهنمای بهبود روشهای تدریس در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی

35,000 ریال
31,500 ریال

آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی مقدمه ای بر نظریه، روش و عمل

230,000 ریال
207,000 ریال

مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی زمینه ها، موضوعات و تاثیرات

120,000 ریال
108,000 ریال

اصول و روش های تدریس

400,000 ریال
360,000 ریال

مدیریت روابط انسانی سازمان های آموزشی

330,000 ریال
297,000 ریال

راهنمای روشهای نوین تدریس برپایه پژوهشهای مغزمحوری، ساختگرایی، یادگیری از طریق همیاری .فراشناخت و...

830,000 ریال
747,000 ریال