کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مهندسي-ايمني

ارگونومی شغلی

200,000 ریال
180,000 ریال

PHYSICAL PROPERTIES OF ROCKS

450,000 ریال
405,000 ریال

UNDERESTANDING HOW COMPONENTS FAIL

400,000 ریال
360,000 ریال

INDUSTRIAL SAFETY AND HELTH MANAGEMENT

480,000 ریال
432,000 ریال

FAILURE ANALYSIS OF ENGINEERING STRUCTURES

450,000 ریال
405,000 ریال

GUIDELINES FOR ENGINEERING DESIGN FOR PROCESS SAFETY

450,000 ریال
405,000 ریال

FIRE INVESTIGATOR PRINCIPLES AND PRACTICE TO NFPA 921AND 1033

550,000 ریال
495,000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد1 شناسایی و تحلیل خطر - حوادث، ارزیابی و مدیریت ریسک

390,000 ریال
351,000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد2 مدل سازی پیامد حریق و انفجار همراه با محاسبات دستی و نرم افزاری با نرم افزار PHAST

390,000 ریال
351,000 ریال