پرفروش

تغذیه و ورزش

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

یادگیری در اجتماع بر خط

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

910٬000 ریال
819٬000 ریال

درسنامه بیماری های مهم درختان میوه در ایران

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

انجماد و ریخته گری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

شخصیت نظریه و پژوهش

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مقدمه ای بر ذرات بنیادی

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬980٬000 ریال
1٬782٬000 ریال

تغذیه مرغ اسکات

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

روش های پژوهش ترکیبی

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

بلورشناسی مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

شیمی عمومی 1 اصول و واکنش ها

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مقدمه ای براختر فیزیک جدید جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

بهینه سازی خطی و غیرخطی جلد1 بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

540٬000 ریال
486٬000 ریال

نظریه های روان شناسی شخصیت رویکرد مقایسه ای

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

از مفاهیم پایه تاپیشرفته در شیمی آلی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

شبکه های عصبی منطق فازی و الگوریتم ژنتیک ترکیب و کاربرد

ناشر: نوپردازان

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

تازه‌ها

تحلیل محتوای کتاب های درسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

فارماکوتراپی

ناشر: سیمین

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

فارماکوتراپی

ناشر: سیمین

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

فارماکولوژی کاربردی و عوارض دارویی در طب پرندگان

ناشر: سیمین

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

راهبردهای سماجت علف های هرز

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

2٬950٬000 ریال
2٬655٬000 ریال

به نژادی و به زراعی گندم امنیت غذایی در عصر تغییر اقلیم

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

4٬950٬000 ریال
4٬455٬000 ریال

مواد آنتروپی بالا ریزساختار و خواص

ناشر: ارکان دانش

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

مقدمه ای بر نظریه گروه های لی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی جلد5

ناشر: ارکان دانش

5٬500٬000 ریال
4٬950٬000 ریال

اصول مبارزه با بیماریهای گیاهی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

2٬850٬000 ریال
2٬565٬000 ریال

بیوشیمی پزشکی 1 اصول و کاربردها ساختمان و فعالیت جلد1

ناشر: آییژ

3٬100٬000 ریال
2٬790٬000 ریال

سنگ شناسی آذرین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

سازه های بتن آرمه جلد1 براساس مبحث نهم - 1399، آبا 1400، ACI 318-19

ناشر: ارکان دانش

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی برای دانشجویان رشته های مهندسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

مهندسی پروتئین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

بازدارنده های رسوب آسفالتین

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تفکر طراحی در کلاس درس

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی فلسفی، روان شناختی و اجتماعی برنامه درسی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بیماری های پورفیری و گزارش موارد

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

ساختار و خواص آلیاژهای مهندسی

ناشر: نوپردازان

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال