پرفروش

INTRODUCTION TO THE THERMODYNAMICS OF MATERIALS

150,000 ریال
135,000 ریال

MECHANICAL METALLURGY

900,000 ریال
810,000 ریال

CORROSION ENGINEERING

450,000 ریال
405,000 ریال

فیزیولوژی جانوری سازش و محیط جلد1

350,000 ریال
315,000 ریال

فیزیک مغناطیس و موادمغناطیسی

125,000 ریال
112,500 ریال

بافت شناسی پایه

120,000 ریال
108,000 ریال

انتخاب مواد در طراحی مکانیکی

270,000 ریال
243,000 ریال

تجزیه ژن ها و ژنوم ها

140,000 ریال
126,000 ریال

INTRODUCTION TO MECHANICALPROPERTIES OF MATERIALS

250,000 ریال
225,000 ریال

مقدمه ای بر مواد مغناطیسی جلد2

190,000 ریال
171,000 ریال

ژنتیک ملکولی پیشرفته 1

490,000 ریال
441,000 ریال

زیست فناوری گیاهی دستکاری ژنتیکی گیاهی

130,000 ریال
117,000 ریال

تئوری ماشین ها و مکانیزم ها جلد 2 طراحی مکانیزم ها

420,000 ریال
378,000 ریال

تئوری ماشین ها و مکانیزم ها جلد 1 سینماتیک و مکانیزم ها

420,000 ریال
378,000 ریال

تئوری ماشین ها و مکانیزم ها جلد 3 دینامیک ماشین

420,000 ریال
378,000 ریال

سیستماتیک مولکولی گیاهی دیدگاه های مولکولی

30,000 ریال
27,000 ریال

فنون مهندسی ژنتیک

490,000 ریال
441,000 ریال

الاستیسیته تئوری، کاربردها و روش های عددی جلد1

180,000 ریال
162,000 ریال

روش های عناصرمحدود جلد1

300,000 ریال
270,000 ریال

مکانیک محیط پیوسته

250,000 ریال
225,000 ریال

تازه‌ها

فیزیولوژی تولیدمثل

90,000 ریال
81,000 ریال

نظریه های نوین مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

130,000 ریال
117,000 ریال

ارزیابی و مدیریت سلامت و کیفیت غذاهای دریایی

150,000 ریال
135,000 ریال

سیستماتیک گیاهی پیدایش و رده بندی گیاهان

230,000 ریال
207,000 ریال

اصول و مبانی تفسیر قرآن کریم

175,000 ریال
157,500 ریال

ایدئولوژی اسلامی و سیاست امنیتی

90,000 ریال
81,000 ریال

چالش های جهانی شدن

80,000 ریال
72,000 ریال

فرهنگ مصوراصطلاحات کنه شناسی

110,000 ریال
99,000 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران 4 دوره سوم بهار و تابستان 1392

90,000 ریال
81,000 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 2 دوره دوم بهار و تابستان 1391

50,000 ریال
45,000 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 1 دوره اول پاییز و زمستان 1390

85,000 ریال
76,500 ریال

تکنولوژی انتقال قدرت درگیربکس های اتوماتیک

62,500 ریال
56,250 ریال

رشد و توسعه اقتصادی جلد2

300,000 ریال
270,000 ریال

رشد و توسعه اقتصادی جلد1

250,000 ریال
225,000 ریال

تحمل به تنش غیرزیستی درگیاهان در جهت بهبودجهانی محیط زیست و موادغذایی

120,000 ریال
108,000 ریال

لیلی و مجنون در شعر و نگاره

120,000 ریال
108,000 ریال

کلون کردن ژن اصول و کاربردها

200,000 ریال
180,000 ریال

رهیافت حل مسئله در مکانیک سیالات

220,000 ریال
198,000 ریال

رهیافت حل مسئله درمکانیک سیالات

200,000 ریال
180,000 ریال

تحلیل مکانی و سه بعدی

120,000 ریال
108,000 ریال