پرفروش

طرح وتفسیرآزمایش های آماری با مثال های کشاورزی

ناشر: سناباد

78,000 ریال
70,200 ریال

تحلیل برهمکنش رقم با محیط در به نژادی گیاهی

ناشر: دانشگاه مراغه

200,000 ریال
180,000 ریال

نکات اساسی در فلسفه تعلیم وتربیت و مکاتب فلسفی - تربیتی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی شناسایی ومکان یابی جایگاه های کنترل کننده صفات کمی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

480,000 ریال
432,000 ریال

مبانی وکاربردهای فناوری CRISPRCAS در دستکاری ژنتیکی گیاهان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

250,000 ریال
225,000 ریال

غذای زنبور عسل و غذا دادن از سری کتاب های زنبوران عسل و زنبورداری جلد5 در آب و هوای اقلیم قاره ای معتدل، نیم کره شمالی

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

راهنمای آفت کش های شیمیایی و ارگانیک ایران 1400

ناشر: راه دان

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

شیمی معدنی جلد1

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

650,000 ریال
585,000 ریال

شیمی معدنی جلد2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

670,000 ریال
603,000 ریال

دانش و تکنولوژی بذر

ناشر: پریور

45,000 ریال
40,500 ریال

مباحث پیشرفته در فیزیک آب خاک جلد1 منحنی مشخصه آب خاک

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

کتاب کار و راهنمای حسابداری صنعتی برای دانش آموزان رشته حسابداری

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

تشریح کامل مسایل مهندسی مخازن نفت کرافت

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول روان شناسی و روان درمانی عزت نفس

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

روشها و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمانها در برابرزلزله

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

450,000 ریال
405,000 ریال

روشهای کاربردی آزمایشگاهی در علوم باغی و زراعی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

130,000 ریال
117,000 ریال

تنش های محیطی و کاهش اثر آن ها در دامپروری

ناشر: واژگان خرد

220,000 ریال
198,000 ریال

بارگذاری کاربردی سازه ها

ناشر: علمیران

110,000 ریال
99,000 ریال

تازه‌ها

کاربردهای پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

مدرنیسم اسلامی تحلیل و واکاوی پروژه شناخت درمانی روشن فکران مسلمان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

پیشرفت های صورت گرفته در کاربردهای پلاسمای سرد در ایمنی و نگهداری موادغذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,100,000 ریال
990,000 ریال

پیشرفت هایی در پرایمینگ بذر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990,000 ریال
891,000 ریال

اکولوژی میکروبی در اکوسیستم های زراعی پایدار

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین

ناشر: آییژ

900,000 ریال
810,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی جلد1: ساختمان و عملکرد

ناشر: آییژ

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

بیوشیمی برای دانشجویان رشته بیولوژی جلد2: متابولیسم

ناشر: آییژ

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

زیست شناسی سلولی و مولکولی

ناشر: آییژ

2,400,000 ریال
2,160,000 ریال

درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول - سلول

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

فیزیک یک درسنامه مکانیک

ناشر: نوپردازان

1,950,000 ریال
1,755,000 ریال

اخلاق حرفه ای در مدرسه

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

جشنی برای فیزیک قدم های کوچک و تقریبا بدیهی

ناشر: نوپردازان

480,000 ریال
432,000 ریال

تفاوت های فردی در قضاوت و تصمیم گیری از دیدگاه رشدی

ناشر: آییژ

680,000 ریال
612,000 ریال

فرهنگ بیماری های درختان میوه و واژه های وابسته

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

مقدمه ای بر نابجایی ها

ناشر: نوپردازان

800,000 ریال
720,000 ریال

غذای زنبور عسل و غذا دادن از سری کتاب های زنبوران عسل و زنبورداری جلد5 در آب و هوای اقلیم قاره ای معتدل، نیم کره شمالی

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

ماشین آلات صنایع غذایی صنعت آب میوه

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

آنالیز ارتعاشات سطح 1 و 2

ناشر: دانشمند کامیاب

1,000,000 ریال
900,000 ریال