پرفروش

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

4٬100٬000 ریال
3٬690٬000 ریال

راهنمای جامع STATA

ناشر: دانشجو

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

طراحی سیستم های زهکشی

ناشر: عمیدی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

شبکه های عصبی منطق فازی و الگوریتم ژنتیک ترکیب و کاربرد

ناشر: نوپردازان

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

آزمایش های آب

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مبانی بلورشناسی

ناشر: ارکان دانش

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول شیمی تجزیه جلد2 روش های جداسازی، بر پایه فرایندهای ته نشینی، استخراج مایع - مایع، مبادله یون، کروماتوگرافی، تقطیر و تصعید

ناشر: ستوده

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

مفاهیم پایه در نمودارهای فازی جلد1

ناشر: دانشگاه بناب

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

تکنولوژی شیرو فراورده های لبنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

موادنانو، فناوری های نانو و طراحی مقدمه ای برای مهندسان و معماران جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

ناشر: ارکان دانش

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

PRESSURE BUILDUP & FLOW TESTS IN WELLS

ناشر: نوپردازان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مهندسی نانوپوشش های سخت و مقاوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

کشتارگاه صنعتی دام

ناشر: مهندسین

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آزمایشگاه شیمی آلی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

320٬000 ریال
288٬000 ریال

آلیس درسرزمین کوانتومی داستانی تمثیلی در فیزیک کوانتومی

ناشر: دانشگاه اراک

450٬000 ریال
405٬000 ریال

بلورشناسی مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

هورمون شناسی مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

حساب دیفرانسیل انتگرال وهندسه تحلیلی برای رشته های کشاورزی، زمین شناسی و شیمی

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تازه‌ها

افق های نوین در توانبخشی و درمان کودکان با آسیب مغزی علل،پیامدها، ارزیابی هاو مداخله ها در مورد آسیب مغزی کودکان شواهد مبنایی برای ..

ناشر: آییژ

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

ورزش و حرکت درمانی بیماری های داخلی

ناشر: آییژ

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

کوارک ها و لپتون ها یک دوره مقدماتی در فیزیک ذرات بنیادی

ناشر: نوپردازان

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

ژنتیک کمی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

آموزش جامع زبان چینی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

نظام زمان شناختی در ایران عصر صفوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

روان شناسی تحول سازمانی نظریه و پژوهش

ناشر: دانشگاه اصفهان


3٬000٬000 ریال

طراحی سازه های فولادی 6 به روش حالات حدی و مقاومت مجاز

ناشر: ارکان دانش

6٬800٬000 ریال
6٬120٬000 ریال

تحلیل محتوای کتاب های درسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

فارماکوتراپی

ناشر: سیمین

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

فارماکولوژی کاربردی و عوارض دارویی در طب پرندگان

ناشر: سیمین

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

فارماکوتراپی

ناشر: سیمین

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

جراحی و لنگش گاو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

مقدمه ای بر نظریه گروه های لی

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مواد آنتروپی بالا ریزساختار و خواص

ناشر: ارکان دانش

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

4٬100٬000 ریال
3٬690٬000 ریال

راهبردهای سماجت علف های هرز

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

2٬950٬000 ریال
2٬655٬000 ریال

به نژادی و به زراعی گندم امنیت غذایی در عصر تغییر اقلیم

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

4٬950٬000 ریال
4٬455٬000 ریال

طیف سنجی در شیمی معدنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

مهندسی پروتئین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال