پرفروش

انتشار نقشه ها

ناشر: عمیدی

45٬000 ریال
40٬500 ریال

طراحی سیستم های زهکشی

ناشر: عمیدی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

بردارسازی نقشه های اسکن شده

ناشر: عمیدی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی

ناشر: عمیدی

110٬000 ریال
99٬000 ریال

تحلیل مکانی و سه بعدی

ناشر: عمیدی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

مدل بندی، تجزیه و تحلیل، طرح و کنترل سیستم های تصادفی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

85٬000 ریال
76٬500 ریال

بیماری های فیزیولوژیکی گیاهان

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مدیریت اسناد و فضای کاری

ناشر: عمیدی

75٬000 ریال
67٬500 ریال

تجزیه اسپکتروشیمیائی بوسیله جذب و نشراتمی

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

ارتعاشات ماشین های صنعتی

ناشر: دانشگاه یزد

1٬312٬500 ریال
1٬181٬250 ریال

مطلب در خدمت نقشه برداری

ناشر: عمیدی

130٬000 ریال
117٬000 ریال

روشها و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمانها در برابرزلزله

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مقدمات تکنولوژی آموزشی احدیان

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

نظریه های مشاوره مسیرشغلی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

980٬000 ریال
882٬000 ریال

حسابرسی فناوری اطلاعات

ناشر: دانشگاه تبریز

390٬000 ریال
351٬000 ریال

ISO 14001: 2004 سیستمهای مدیریت زیست محیطی

ناشر: نوپردازان

20٬000 ریال
18٬000 ریال

ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

470٬000 ریال
423٬000 ریال

تشریح کامل مسایل مکانیک سیالات وایت جلد1 و 2

ناشر: نوپردازان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

ساده ترین روشهای مهار استرس

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

مدرنیسم اسلامی تحلیل و واکاوی پروژه شناخت درمانی روشن فکران مسلمان

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

تازه‌ها

رشد حرکتی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

هیدرولوژی عمومی

ناشر: علم وادب

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

طراحی سازه های فولادی روش حدی ضرایب بار و مقاومت

ناشر: علم وادب

5٬400٬000 ریال
4٬860٬000 ریال

مکتوباتی از عهد صفویه

ناشر: دانشگاه تبریز

350٬000 ریال
315٬000 ریال

سروش موفقیت روش مطالعه و برنامه ریزی برتر

ناشر: مرسل

790٬000 ریال
711٬000 ریال

کاوش هایی در خواص مکانیکی مواد پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬070٬000 ریال
963٬000 ریال

ژنتیک مولکولی

ناشر: دانشگاه یزد

3٬450٬000 ریال
3٬105٬000 ریال

آزمایشگاه فیزیک پلاسما و کاربردها

ناشر: دانشگاه یزد

880٬000 ریال
792٬000 ریال

مدلسازی پویای اقتصادی

ناشر: دانشگاه یزد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش

ناشر: آییژ

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

اصول بسته بندی موادغذایی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

درختان میوه مناطق گرمسیری

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آشنایی با فعالیت های تربیتی اجتماعی فعالیت های فوق برنامه

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فیزیک پایه 1 مکانیک

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

بیماری های انگلی در ایران جلد2

ناشر: آییژ

3٬300٬000 ریال
2٬970٬000 ریال

مقدمات تکنولوژی آموزشی احدیان

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مکانیک کوانتومی مجموعه کتاب های شاوم

ناشر: نوپردازان

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

شیوه های مطالعه و کتابخوانی به انضمام مقاله نویسی و پژوهش دانش آموزی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

ارزشیابی آموزشی با تاکید بر دوره ابتدایی

ناشر: آییژ

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال