کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-فني-و-مهندسي

دینامیک

13,000 ریال
11,700 ریال

آمار نظری

40,000 ریال
36,000 ریال

کارآفرینی

480,000 ریال
432,000 ریال

COMBUSTION

600,000 ریال
540,000 ریال

آنالیزعددی

58,000 ریال
52,200 ریال

مهندسی جوش

400,000 ریال
360,000 ریال

فیزیک مکانیک

600,000 ریال
540,000 ریال

محاسبات عددی

30,000 ریال
27,000 ریال

محاسبات عددی

80,000 ریال
72,000 ریال

مدیریت انرژی

120,000 ریال
108,000 ریال

اقتصاد مهندسی

75,000 ریال
67,500 ریال

انتشار نقشه ها

45,000 ریال
40,500 ریال

ریاضیات مهندسی

55,000 ریال
49,500 ریال

ریاضیات مهندسی

450,000 ریال
405,000 ریال

ریاضیات مهندسی

48,000 ریال
43,200 ریال

نظریه لایه مرزی

200,000 ریال
180,000 ریال

کارآفرینی در عمل

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی آنالیزعددی

220,000 ریال
198,000 ریال

نقشه کشی صنعتی 1

200,000 ریال
180,000 ریال

معادلات دیفرانسیل

160,000 ریال
144,000 ریال

معادلات دیفرانسیل

105,000 ریال
94,500 ریال

معادلات دیفرانسیل

60,000 ریال
54,000 ریال

مقاومت مصالح جلد1

225,000 ریال
202,500 ریال

آزمایش های فیزیک 1

200,000 ریال
180,000 ریال