کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تـکـامـل

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

600٬000 ریال
540٬000 ریال

حشره شناسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬420٬000 ریال
1٬278٬000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

آناتومی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650٬000 ریال
585٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: آییژ

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

550٬000 ریال
495٬000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬420٬000 ریال
1٬278٬000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬690٬000 ریال
1٬521٬000 ریال

زیست شناسی گیاهی

ناشر: آییژ

1٬650٬000 ریال
1٬485٬000 ریال

ژنومیکس و روش ها

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

498٬000 ریال
448٬200 ریال

سازمان یابی ژنوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

فلسفه ایمونولوژی

ناشر: دانشگاه اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال