کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

430,000 ریال
387,000 ریال

تـکـامـل

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1,750,000 ریال
1,575,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

500,000 ریال
450,000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,420,000 ریال
1,278,000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

فیتوزئولوژی

ناشر: اشک قلم

25,000 ریال
22,500 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

390,000 ریال
351,000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

500,000 ریال
450,000 ریال

ژنتیک تکمیلی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

85,000 ریال
76,500 ریال

آناتومی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

590,000 ریال
531,000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650,000 ریال
585,000 ریال

بیوشیمی گیاهی

ناشر: دانشگاه گیلان

160,000 ریال
144,000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

97,000 ریال
87,300 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,420,000 ریال
1,278,000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

مبانی فیزیولوژی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

ریخت شناسی گیاهی

ناشر: دانشگاه رازی

70,000 ریال
63,000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,690,000 ریال
1,521,000 ریال

زیست شناسی گیاهی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال