کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زیست شناسی

جلبک ها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تـکـامـل

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

3٬250٬000 ریال
2٬925٬000 ریال

سلول جلد1

ناشر: آییژ

4٬000٬000 ریال
3٬600٬000 ریال

سلول جلد2

ناشر: آییژ

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬970٬000 ریال
3٬573٬000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

ژنتیک جمعیت

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آناتومی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

ژنتیک مولکولی

ناشر: دانشگاه یزد

3٬450٬000 ریال
3٬105٬000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: آییژ

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مهندسی پروتئین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

اصول قارچ شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

550٬000 ریال
495٬000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬930٬000 ریال
3٬537٬000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال