کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

2,400,000 ریال
2,160,000 ریال

شبیه سازی

ناشر: دانشگاه یزد

485,000 ریال
436,500 ریال

مبانی جبر

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330,000 ریال
297,000 ریال

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420,000 ریال
378,000 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

آنالیز ریاضی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410,000 ریال
369,000 ریال

جبر خطی عددی

ناشر: دانشگاه رازی

400,000 ریال
360,000 ریال

ریاضیات عددی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

مبانی آنالیز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

110,000 ریال
99,000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80,000 ریال
72,000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

نظریه احتمال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

آنالیزریاضی 3

ناشر: دانشگاه مازندران

55,000 ریال
49,500 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

ریاضیات عمومی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

210,000 ریال
189,000 ریال

نظریه رسته ها

ناشر: دانشگاه بیرجند

650,000 ریال
585,000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه یزد

150,000 ریال
135,000 ریال

توپولوژی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

ریاضیات ترسیمی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

60,000 ریال
54,000 ریال

ریاضیات عمومی2

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

540,000 ریال
486,000 ریال