کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی

جبر

ناشر: دانشگاه اصفهان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

جبر خطی

ناشر: دانشگاه بناب

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

مبانی جبر

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه تبریز

550٬000 ریال
495٬000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410٬000 ریال
369٬000 ریال

مبانی آنالیز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

400٬000 ریال
360٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80٬000 ریال
72٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

نظریه احتمال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

آنالیزریاضی 3

ناشر: دانشگاه مازندران

55٬000 ریال
49٬500 ریال

توپولوژی جبری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬410٬000 ریال
1٬269٬000 ریال

ریاضیات عمومی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

900٬000 ریال
810٬000 ریال

توپولوژی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

جبرخطی پیشرفته

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ریاضیات تصادفی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

ریاضیات عمومی2

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

برنامه ریزی خطی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890٬000 ریال
801٬000 ریال

ریاضی عمومی

ناشر: تدوین

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نظریه ی گروه ها

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

2٬430٬000 ریال
2٬187٬000 ریال