کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی

جبر

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

جبرخطی

ناشر: پریور

16,000 ریال
14,400 ریال

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

جبرمجرد

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

شبیه سازی

ناشر: دانشگاه یزد

485,000 ریال
436,500 ریال

مبانی جبر

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

150,000 ریال
135,000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

58,000 ریال
52,200 ریال

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

125,000 ریال
112,500 ریال

جبرخطی عددی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

100,000 ریال
90,000 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

240,000 ریال
216,000 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه تبریز

170,000 ریال
153,000 ریال

آنالیز ریاضی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410,000 ریال
369,000 ریال

ریاضیات عددی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال
225,000 ریال

مبانی آنالیز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

110,000 ریال
99,000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80,000 ریال
72,000 ریال

نظریه احتمال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

هندسه منیفلد

ناشر: دانشگاه قم

120,000 ریال
108,000 ریال

آنالیزریاضی 3

ناشر: دانشگاه مازندران

55,000 ریال
49,500 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

توپولوژی جبری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

120,000 ریال
108,000 ریال

روش های اثبات

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

ریاضی عمومی 1

ناشر: علوم رایانه

220,000 ریال
198,000 ریال

ریاضیات عمومی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

210,000 ریال
189,000 ریال