کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی

جبر

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

جبر خطی

ناشر: نوپردازان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

مبانی جبر

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600٬000 ریال
540٬000 ریال

آنالیز حقیقی

ناشر: دانشگاه تبریز

550٬000 ریال
495٬000 ریال

آنالیز ریاضی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اطلس گراف ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

410٬000 ریال
369٬000 ریال

جبر خطی عددی

ناشر: دانشگاه رازی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

ریاضیات عددی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی آنالیز

ناشر: دانشگاه ولی عصر

400٬000 ریال
360٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80٬000 ریال
72٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

نظریه احتمال

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550٬000 ریال
495٬000 ریال

آنالیزریاضی 3

ناشر: دانشگاه مازندران

55٬000 ریال
49٬500 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400٬000 ریال
360٬000 ریال

ریاضیات عمومی

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

210٬000 ریال
189٬000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه یزد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

جبرخطی پیشرفته

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ریاضیات ترسیمی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

ریاضیات عمومی2

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

750٬000 ریال
675٬000 ریال