کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد

اصول بیمه

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

55,000 ریال
49,500 ریال

اقتصاد جرم

ناشر: نورعلم

420,000 ریال
378,000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: حافظ اندیشه

100,000 ریال
90,000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: نورعلم

127,000 ریال
114,300 ریال

اقتصاد فرش

ناشر: نورعلم

270,000 ریال
243,000 ریال

اقتصادسنجی

ناشر: نورعلم

180,000 ریال
162,000 ریال

اقتصاد پولی

ناشر: دانشگاه تبریز

110,000 ریال
99,000 ریال

اقتصاد رفاه

ناشر: نورعلم

870,000 ریال
783,000 ریال

اقتصاد کلان

ناشر: نورعلم

320,000 ریال
288,000 ریال

اقتصاد کلان

ناشر: نورعلم

380,000 ریال
342,000 ریال

اقتصاد نشاط

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

اقتصاد ریاضی

ناشر: دانشگاه مازندران

230,000 ریال
207,000 ریال

بیمه کشاورزی

ناشر: نورعلم

150,000 ریال
135,000 ریال

آمار استنباطی

ناشر: نورعلم

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

اقتصاد مدیریت

ناشر: نورعلم

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد مستمری

ناشر: آماره

400,000 ریال
360,000 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

75,000 ریال
67,500 ریال

اسرار بانکداری

ناشر: دانشگاه یزد

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

حقوق و اقتصاد

ناشر: نورعلم

700,000 ریال
630,000 ریال

خصوصی سازی پول

ناشر: آماره

470,000 ریال
423,000 ریال

نهادها و توسعه

ناشر: دانشگاه مازندران

200,000 ریال
180,000 ریال

تجارت بین الملل

ناشر: نورعلم

400,000 ریال
360,000 ریال

شفافیت و اقتصاد

ناشر: نورعلم

187,000 ریال
168,300 ریال