کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-اجتماعي-و-ارتباطات

تاریخ یحیی

45,000 ریال
40,500 ریال

فلسفه ارزش

500,000 ریال
450,000 ریال

اقتصاد نشاط

250,000 ریال
225,000 ریال

نقد عقل عملی

135,000 ریال
121,500 ریال

مشروع سازی قدرت

69,000 ریال
62,100 ریال

انسان شناسی بازی

100,000 ریال
90,000 ریال

حاشیه نشینی شهری

240,000 ریال
216,000 ریال

فرهنگ مردم همدان

60,000 ریال
54,000 ریال

مشاوره مسیر شغلی

250,000 ریال
225,000 ریال

درآمدی برهویت ملی

21,000 ریال
18,900 ریال

انسان شناسی فرهنگی

27,000 ریال
24,300 ریال

باورهای مردم کرمان

105,000 ریال
94,500 ریال

تحلیل عاملی تاییدی

150,000 ریال
135,000 ریال

جامعه شناسی فرهنگی

150,000 ریال
135,000 ریال

دیدگاه های اجتماعی

70,000 ریال
63,000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

50,000 ریال
45,000 ریال

جامعه شناسی احساسات

180,000 ریال
162,000 ریال

زیبایی شناسی و سیاست

90,000 ریال
81,000 ریال

سرگذشت یک جامعه شناس

290,000 ریال
261,000 ریال

مفهوم و ماهیت مجازات

60,000 ریال
54,000 ریال

نابرابری های اجتماعی

800,000 ریال
720,000 ریال

جامعه شناسی کارآفرینی

110,000 ریال
99,000 ریال

راهنمای جامع AMOS 6.0

74,000 ریال
66,600 ریال

نظریه های انسان شناسی

1,000,000 ریال
900,000 ریال