کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم اجتماعی و ارتباطات

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,220,000 ریال
1,098,000 ریال

اقتصاد نشاط

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

رسانه شناسی

ناشر: آها

70,000 ریال
63,000 ریال

نفوذ فرهنگی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

910,000 ریال
819,000 ریال

نقد عقل عملی

ناشر: باور عدالت

550,000 ریال
495,000 ریال

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100,000 ریال
90,000 ریال

حاشیه نشینی شهری

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

فرهنگ مردم همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

960,000 ریال
864,000 ریال

مجلس و محیط زیست

ناشر: دانشگاه مازندران

860,000 ریال
774,000 ریال

مشاوره مسیر شغلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

350,000 ریال
315,000 ریال

درآمدی برهویت ملی

ناشر: نوید شیراز

21,000 ریال
18,900 ریال

فرقه ها درمیان ما

ناشر: دانشگاه اصفهان

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی جامعه شناسی

ناشر: ساکو

105,000 ریال
94,500 ریال

انسان شناسی فرهنگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400,000 ریال
360,000 ریال

تحلیل شبکه اجتماعی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140,000 ریال
126,000 ریال

تحلیل عاملی تاییدی

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

جامعه شناسی فرهنگی

ناشر: بهمن برنا

150,000 ریال
135,000 ریال

مردم نگاری انتقادی

ناشر: دانشگاه شیراز

130,000 ریال
117,000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260,000 ریال
234,000 ریال

جامعه شناسی احساسات

ناشر: دانشگاه اصفهان

170,000 ریال
153,000 ریال

زیبایی شناسی و سیاست

ناشر: دانشگاه مازندران

90,000 ریال
81,000 ریال

سرگذشت یک جامعه شناس

ناشر: بهمن برنا

290,000 ریال
261,000 ریال

مفهوم و ماهیت مجازات

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

660,000 ریال
594,000 ریال

نابرابری های اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

800,000 ریال
720,000 ریال