کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای باستان-شناسي

مردم زمین

320,000 ریال
288,000 ریال

حفاظت بقایای معماری

800,000 ریال
720,000 ریال

سنگ نگاره های استان همدان

190,000 ریال
171,000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

330,000 ریال
297,000 ریال

آموزه های مرمت ابنیه تاریخی

590,000 ریال
531,000 ریال

نگارگری ایران در دوره قاجار

80,000 ریال
72,000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

500,000 ریال
450,000 ریال

هنریادمانی ایران در دوره اشکانی

180,000 ریال
162,000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

198,000 ریال
178,200 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران جلد5

90,000 ریال
81,000 ریال

مقدمه ای برژئوفیزیک در باستان شناسی

170,000 ریال
153,000 ریال

نقشمایه های نویافته ی حوزه ی هلیل رود

40,000 ریال
36,000 ریال

جامعه در پیش از تاریخ خاستگاه فرهنگ بشری

286,000 ریال
257,400 ریال

درآمدی بر نشانه معناشناختی در باستان شناسی

250,000 ریال
225,000 ریال

راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف ها و اشیاء صدفی

33,000 ریال
29,700 ریال

متالوگرافی و ریزساختار در فلزات باستانی و تاریخی

150,000 ریال
135,000 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 1 دوره اول پاییز و زمستان 1390

85,000 ریال
76,500 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 2 دوره دوم بهار و تابستان 1391

50,000 ریال
45,000 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران 4 دوره سوم بهار و تابستان 1392

90,000 ریال
81,000 ریال

برهم کنش جوامع منطقه ای فارس وخلیج فارس دراواخرهزاره سوم و اوایل هزاره دوم قبل از میلاد: به استناد پژوهش های باستان شناختی

50,000 ریال
45,000 ریال