کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای باستان شناسی

مردم زمین

ناشر: دانشگاه مازندران

320,000 ریال
288,000 ریال

باستان شناسی اسلام

ناشر: دانشگاه تهران


670,000 ریال

حفاظت بقایای معماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

800,000 ریال
720,000 ریال

سنگ نگاره های استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

190,000 ریال
171,000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

330,000 ریال
297,000 ریال

آموزه های مرمت ابنیه تاریخی

ناشر: فروزش

590,000 ریال
531,000 ریال

نگارگری ایران در دوره قاجار

ناشر: دانشگاه بیرجند

80,000 ریال
72,000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

500,000 ریال
450,000 ریال

هنریادمانی ایران در دوره اشکانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

180,000 ریال
162,000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

198,000 ریال
178,200 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران جلد5

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

90,000 ریال
81,000 ریال

مقدمه ای برژئوفیزیک در باستان شناسی

ناشر: دانشگاه یزد

170,000 ریال
153,000 ریال

نقشمایه های نویافته ی حوزه ی هلیل رود

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

40,000 ریال
36,000 ریال

درآمدی بر نشانه معناشناختی در باستان شناسی

ناشر: دانشگاه بیرجند

250,000 ریال
225,000 ریال

راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف ها و اشیاء صدفی

ناشر: علمی آبزیان

33,000 ریال
29,700 ریال

متالوگرافی و ریزساختار در فلزات باستانی و تاریخی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150,000 ریال
135,000 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 1 دوره اول پاییز و زمستان 1390

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

85,000 ریال
76,500 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 2 دوره دوم بهار و تابستان 1391

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

50,000 ریال
45,000 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران 4 دوره سوم بهار و تابستان 1392

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

90,000 ریال
81,000 ریال

برهم کنش جوامع منطقه ای فارس وخلیج فارس دراواخرهزاره سوم و اوایل هزاره دوم قبل از میلاد: به استناد پژوهش های باستان شناختی

ناشر: دانشگاه شیراز

50,000 ریال
45,000 ریال

جامعه در پیش از تاریخ خاستگاه فرهنگ بشری

ناشر: دانشگاه مازندران

286,000 ریال
257,400 ریال