کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای باستان شناسی

حفاظت بقایای معماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

800,000 ریال
720,000 ریال

سنگ نگاره های استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

380,000 ریال
342,000 ریال

سکه های ساسانی استان همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

790,000 ریال
711,000 ریال

آموزه های مرمت ابنیه تاریخی

ناشر: فروزش

590,000 ریال
531,000 ریال

افغانستان چهارراه جهان باستان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2,500,000 ریال
2,250,000 ریال

باستان شناسی ایران در دوره اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,870,000 ریال
1,683,000 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران جلد5

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

90,000 ریال
81,000 ریال

مقدمه ای برژئوفیزیک در باستان شناسی

ناشر: دانشگاه یزد

170,000 ریال
153,000 ریال

درآمدی بر نشانه معناشناختی در باستان شناسی

ناشر: دانشگاه بیرجند

250,000 ریال
225,000 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 1 دوره اول پاییز و زمستان 1390

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

85,000 ریال
76,500 ریال

مجله نامه ی باستان شناسی 2 دوره دوم بهار و تابستان 1391

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

50,000 ریال
45,000 ریال

پژوهش های باستان شناسی ایران 4 دوره سوم بهار و تابستان 1392

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

90,000 ریال
81,000 ریال

مردم زمین

ناشر: دانشگاه مازندران

320,000 ریال
288,000 ریال

نگارگری ایران در دوره قاجار

ناشر: دانشگاه بیرجند

80,000 ریال
72,000 ریال

هنریادمانی ایران در دوره اشکانی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

730,000 ریال
657,000 ریال

نقشمایه های نویافته ی حوزه ی هلیل رود

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

250,000 ریال
225,000 ریال

جامعه در پیش از تاریخ خاستگاه فرهنگ بشری

ناشر: دانشگاه مازندران

286,000 ریال
257,400 ریال

راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف ها و اشیاء صدفی

ناشر: علمی آبزیان

33,000 ریال
29,700 ریال

متالوگرافی و ریزساختار در فلزات باستانی و تاریخی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

150,000 ریال
135,000 ریال

راهنمای زبانهای باستانی ایران جلد2: دستور و واژه نامه

ناشر: سمت


560,000 ریال

برهم کنش جوامع منطقه ای فارس وخلیج فارس دراواخرهزاره سوم و اوایل هزاره دوم قبل از میلاد: به استناد پژوهش های باستان شناختی

ناشر: دانشگاه شیراز

50,000 ریال
45,000 ریال