کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای جغرافيا

منظرشهری

200,000 ریال
180,000 ریال

گردشگری شهری

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیای آبها

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

250,000 ریال
225,000 ریال

آمایش جهانگردی

50,000 ریال
45,000 ریال

هیدرولوژی شهری

85,000 ریال
76,500 ریال

Arc Gis پیشرفته

67,000 ریال
60,300 ریال

اقلیم و هوازدگی

110,000 ریال
99,000 ریال

مبانی محیط زیست

300,000 ریال
270,000 ریال

هواشناسی فیزیکی

230,000 ریال
207,000 ریال

اصول و مبانی GIS

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیای کشاورزی

95,000 ریال
85,500 ریال

مبانی نقشه خوانی

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی اقتصاد شهری

350,000 ریال
315,000 ریال

هوا و اقلیم شناسی


700,000 ریال

آب و هوای کره زمین

120,000 ریال
108,000 ریال

تصویر تجربه در شهر

25,000 ریال
22,500 ریال

جغرافیای خلیج فارس

400,000 ریال
360,000 ریال

کارست ژئومورفولوژی

450,000 ریال
405,000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

350,000 ریال
315,000 ریال

آب و هوای لایه مرزی

200,000 ریال
180,000 ریال

نقشه برداری کاربردی

380,000 ریال
342,000 ریال

آب و هواشناسی همدیدی

120,000 ریال
108,000 ریال