کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیا

منظرشهری

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

هواشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

340,000 ریال
306,000 ریال

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیای آبها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

مخاطرات طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

آمایش جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

50,000 ریال
45,000 ریال

جغرافیای جمعیت

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85,000 ریال
76,500 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170,000 ریال
153,000 ریال

اقلیم و هوازدگی

ناشر: آرین زمین

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660,000 ریال
594,000 ریال

هواشناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

230,000 ریال
207,000 ریال

جغرافیای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

95,000 ریال
85,500 ریال

مبانی نقشه خوانی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

اکولوژی سیاسی شهر

ناشر: دانشگاه ارومیه

750,000 ریال
675,000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

آب و هوای کره زمین

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

آب و هواشناسی همدیدی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250,000 ریال
225,000 ریال