کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیا

منظرشهری

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

گردشگری شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیای آبها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

آمایش جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

50,000 ریال
45,000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85,000 ریال
76,500 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

67,000 ریال
60,300 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660,000 ریال
594,000 ریال

هواشناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

230,000 ریال
207,000 ریال

اصول و مبانی GIS

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

95,000 ریال
85,500 ریال

مبانی نقشه خوانی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

آب و هوای کره زمین

ناشر: دانشگاه رازی

120,000 ریال
108,000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

نقشه برداری کاربردی

ناشر: ارکان دانش

380,000 ریال
342,000 ریال

آب و هواشناسی همدیدی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

ناشر: دانشگاه یزد

520,000 ریال
468,000 ریال

درآمدی براقتصاد مسکن

ناشر: دانشگاه تهران

120,000 ریال
108,000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250,000 ریال
225,000 ریال