کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیا

منظرشهری

ناشر: آییژ

550٬000 ریال
495٬000 ریال

هواشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

650٬000 ریال
585٬000 ریال

جغرافیای آبها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

100٬000 ریال
90٬000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مخاطرات طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

جغرافیای جمعیت

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85٬000 ریال
76٬500 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

اقلیم و هوازدگی

ناشر: آرین زمین

400٬000 ریال
360٬000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

هواشناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

230٬000 ریال
207٬000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اکولوژی سیاسی شهر

ناشر: دانشگاه ارومیه

750٬000 ریال
675٬000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آب و هوای کره زمین

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ

1٬150٬000 ریال
1٬035٬000 ریال

مخاطرات طبیعی و شهر

ناشر: دانشگاه مراغه

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

ناشر: دانشگاه یزد

520٬000 ریال
468٬000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

مبانی جغرافیای طبیعی

ناشر: دانشگاه تبریز

275٬000 ریال
247٬500 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135٬000 ریال
121٬500 ریال