کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حقوق

تعدد جرم

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اقتصاد جرم

ناشر: نورعلم

420٬000 ریال
378٬000 ریال

جنسیت و جرم

ناشر: دانشگاه گیلان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

حقوق بین الملل

ناشر: بازتاب فرهنگ

100٬000 ریال
90٬000 ریال

قواعد فقه مدنی

ناشر: دانشگاه تبریز

850٬000 ریال
765٬000 ریال

حقوق مالی ازدواج

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

درآمدی بردانش حقوق

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

290٬000 ریال
261٬000 ریال

مزایده درحقوق ایران

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

740٬000 ریال
666٬000 ریال

قواعد عمومی قراردادها

ناشر: دانشگاه مازندران

330٬000 ریال
297٬000 ریال

تاسیس و جانشینی دولت ها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

550٬000 ریال
495٬000 ریال

طلب ممتاز در حقوق ایران

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

530٬000 ریال
477٬000 ریال

فرهنگ حقوقی نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه قم

160٬000 ریال
144٬000 ریال

احکام عمومی فسخ عقود لازم

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

نهادهای سیاسی وحقوق اساسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

160٬000 ریال
144٬000 ریال

درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق

ناشر: نورعلم

128٬000 ریال
115٬200 ریال

رژیم های بین المللی حقوق بشر

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

رشد و احکام آن در فقه اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری

ناشر: دانشگاه مازندران

820٬000 ریال
738٬000 ریال

تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

تاثیر شبهه در نظام قضایی اسلام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

280٬000 ریال
252٬000 ریال

ادله اثبات دعوی

ناشر: دانشگاه گیلان

90٬000 ریال
81٬000 ریال

تابعیت درحقوق ایران و بین الملل

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬220٬000 ریال
1٬098٬000 ریال

حقوق اساسی در اندیشه شهید بهشتی

ناشر: دانشگاه قم

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال