کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای حقوق

تعدد جرم

ناشر: دانشگاه مازندران

100,000 ریال
90,000 ریال

اقتصاد جرم

ناشر: نورعلم

420,000 ریال
378,000 ریال

جنسیت و جرم

ناشر: دانشگاه گیلان

350,000 ریال
315,000 ریال

رموز بازپرسی

ناشر: پریور

300,000 ریال
270,000 ریال

حقوق بین الملل

ناشر: بازتاب فرهنگ

100,000 ریال
90,000 ریال

حقوق و اقتصاد

ناشر: نورعلم

700,000 ریال
630,000 ریال

حقوق مالی ازدواج

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

180,000 ریال
162,000 ریال

اسباب سقوط تعهدات

ناشر: دانشگاه مازندران

80,000 ریال
72,000 ریال

درآمدی بردانش حقوق

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

30,000 ریال
27,000 ریال

حقوق بیع بین المللی

ناشر: دانشگاه تهران

770,000 ریال
693,000 ریال

مزایده درحقوق ایران

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

330,000 ریال
297,000 ریال

قواعد عمومی قراردادها

ناشر: دانشگاه مازندران

330,000 ریال
297,000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

90,000 ریال
81,000 ریال

طلب ممتاز در حقوق ایران

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

225,000 ریال
202,500 ریال

فرهنگ حقوقی نهج البلاغه

ناشر: دانشگاه قم

160,000 ریال
144,000 ریال

احکام عمومی فسخ عقود لازم

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

درآمدی برحقوق مالکیت فکری

ناشر: دانشگاه مازندران

50,000 ریال
45,000 ریال

نهادهای سیاسی وحقوق اساسی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

160,000 ریال
144,000 ریال

درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق

ناشر: نورعلم

128,000 ریال
115,200 ریال

رژیم های بین المللی حقوق بشر

ناشر: دانشگاه مازندران

100,000 ریال
90,000 ریال

رشد و احکام آن در فقه اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

87,000 ریال
78,300 ریال

تاثیر شبهه در نظام قضایی اسلام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

280,000 ریال
252,000 ریال

ادله اثبات دعوی

ناشر: دانشگاه گیلان

90,000 ریال
81,000 ریال

تابعیت درحقوق ایران و بین الملل

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

70,000 ریال
63,000 ریال