کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فقه

آیات الاحکام

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تاریخ فقه و فقها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

350٬000 ریال
315٬000 ریال

فلسفه فقه اجتماع

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬880٬000 ریال
1٬692٬000 ریال

فقه پژوهی سب و دشنام

ناشر: دانشگاه قم

300٬000 ریال
270٬000 ریال

درآمدی بر فرایند فهم حدیث

ناشر: دانشگاه اراک

300٬000 ریال
270٬000 ریال

رشد و احکام آن در فقه اسلامی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول فقه کاربردی دوره مقدماتی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

600٬000 ریال
540٬000 ریال

سبب ورود حدیث

ناشر: دانشگاه مازندران

250٬000 ریال
225٬000 ریال

تعارض ادله روایی و راه برون رفت از آن

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

540٬000 ریال
486٬000 ریال

زبان تخصصی

ناشر: دانشگاه ارومیه

600٬000 ریال
540٬000 ریال

عقود معین

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

واکاوی نظریه عملیات استشهادی با استناد به منابع فقهی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

500٬000 ریال
450٬000 ریال

کاربست نقد بیرونی متن در حدیث شناسی برپایه آثار علامه شوشتری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

روش شناسی علم اصول تبیین دیدگاه های روش شناختی امام خمینی، علامه طباطبایی وآیت ا... العظمی استادسبحانی درعلم اصول استنباط

ناشر: دانشگاه قم

150٬000 ریال
135٬000 ریال

حقوق مالی ازدواج

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

روش و مبانی فقه الحدیث

ناشر: دانشگاه یزد

240٬000 ریال
216٬000 ریال

فعل کشنده درفقه شیعه وحقوق کیفری ایران

ناشر: حق شناس

85٬000 ریال
76٬500 ریال

انگلیسی برای دانشجویان فقه و مبانی حقوق اسلامی

ناشر: دانشگاه یزد

175٬000 ریال
157٬500 ریال

فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات حقوقی و فقهی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال