کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای هنر-و-معماري

رسم فنی

60,000 ریال
54,000 ریال

منظرشهری

200,000 ریال
180,000 ریال

سیمان کار

200,000 ریال
180,000 ریال

طراحی لوگو

220,000 ریال
198,000 ریال

معماری سبز

220,000 ریال
198,000 ریال

مکان پایدار

150,000 ریال
135,000 ریال

هنر رومانسک

140,000 ریال
126,000 ریال

شیشه سازه ای

70,000 ریال
63,000 ریال

هندسه ترسیمی

200,000 ریال
180,000 ریال

آناتومی تجسمی

80,000 ریال
72,000 ریال

اجزاء ساختمان

430,000 ریال
387,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

250,000 ریال
225,000 ریال

تاریخ باغ سازی

400,000 ریال
360,000 ریال

طراحی با طبیعت

140,000 ریال
126,000 ریال

Arc Gis پیشرفته

67,000 ریال
60,300 ریال

آسایش درپناه باد

150,000 ریال
135,000 ریال

مرجع معماری جهان

75,000 ریال
67,500 ریال

تنظیم شرایط محیطی

130,000 ریال
117,000 ریال

زبان تخصصی معماری

100,000 ریال
90,000 ریال

معماری مرحله تحول

100,000 ریال
90,000 ریال

موسیقی نظری ایران

180,000 ریال
162,000 ریال

چوتاشی در مازندران

85,000 ریال
76,500 ریال

راهنمای رشد هوشمند

150,000 ریال
135,000 ریال

فرهنگ واژگان پوشاک

80,000 ریال
72,000 ریال