کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی منابع طبیعی

آکواریوم

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70٬000 ریال
63٬000 ریال

کیفیت آب

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

290٬000 ریال
261٬000 ریال

شیمی کاغذ

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بهار خاموش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19٬000 ریال
17٬100 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬090٬000 ریال
981٬000 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

حمل و نقل چوب

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اکولوژی ماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

230٬000 ریال
207٬000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500٬000 ریال
450٬000 ریال

راهنمای بیوگاز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160٬000 ریال
144٬000 ریال

شیمی محیط زیست

ناشر: دانشگاه ارومیه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

طراحی با طبیعت

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

850٬000 ریال
765٬000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

260٬000 ریال
234٬000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬920٬000 ریال
1٬728٬000 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

بازگشت به طبیعت

ناشر: نشرآموزش کشاورزی

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

هیدرولوژی عمومی

ناشر: علم وادب

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اقتصاد محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

بهره برداری جنگل

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال