کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی منابع طبیعی

آکواریوم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70,000 ریال
63,000 ریال

مرتعداری

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

120,000 ریال
108,000 ریال

شیمی کاغذ

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19,000 ریال
17,100 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

190,000 ریال
171,000 ریال

هیدروبیولوژی

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170,000 ریال
153,000 ریال

حمل و نقل چوب

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

بیماریهای ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

90,000 ریال
81,000 ریال

راهنمای بیوگاز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160,000 ریال
144,000 ریال

شیمی محیط زیست

ناشر: دانشگاه ارومیه

700,000 ریال
630,000 ریال

منابع آب ایران

ناشر: دانشگاه یزد

525,000 ریال
472,500 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

900,000 ریال
810,000 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300,000 ریال
270,000 ریال

اکولوژی میکروبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

260,000 ریال
234,000 ریال

بازگشت به طبیعت

ناشر: نشرآموزش کشاورزی

50,000 ریال
45,000 ریال

پرورش تاسماهیان

ناشر: حق شناس

100,000 ریال
90,000 ریال

ماهی شناسی پایه

ناشر: سپهردانش

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260,000 ریال
234,000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660,000 ریال
594,000 ریال

اقتصاد محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

بهره برداری جنگل

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال