کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی منابع طبیعی

ترمووود

ناشر: آرماندیس

350٬000 ریال
315٬000 ریال

آکواریوم

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

شیمی کاغذ

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بهار خاموش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19٬000 ریال
17٬100 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

بحران اقلیم

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬090٬000 ریال
981٬000 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

حمل و نقل چوب

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

اکولوژی ماهیان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

230٬000 ریال
207٬000 ریال

طراحی با طبیعت

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

850٬000 ریال
765٬000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

260٬000 ریال
234٬000 ریال

آسیب شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬920٬000 ریال
1٬728٬000 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

هیدرولوژی عمومی

ناشر: علم وادب

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

اقتصاد محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

بهره برداری جنگل

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی بهسازی خاک

ناشر: دانشگاه خوارزمی

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

مجلس و محیط زیست

ناشر: دانشگاه مازندران

860٬000 ریال
774٬000 ریال

واکسیناسیون ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬260٬000 ریال
2٬034٬000 ریال

روش های بوم شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

950٬000 ریال
855٬000 ریال