کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای دامپروری

پرورش غاز

ناشر: پریور

850٬000 ریال
765٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: آییژ

5٬300٬000 ریال
4٬770٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: عمیدی

7٬000٬000 ریال
6٬300٬000 ریال

تغذیه دام

ناشر: حق شناس

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال

ژنتیک کمی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4٬500٬000 ریال
4٬050٬000 ریال

تغذیه طیور

ناشر: ارکان دانش

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

رشد دام ها

ناشر: حق شناس

420٬000 ریال
378٬000 ریال

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مواد سیلویی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

230٬000 ریال
207٬000 ریال

پرورش شترمرغ

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: آییژ

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

تغذیه گوسفند

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

علم تغذیه دام

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول پرورش گاو

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

پرورش زنبورعسل

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

تولیدمثل درگاو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

تغذیه مرغ اسکات

ناشر: ارکان دانش

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

پرورش بزهای شیری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

تغذیه طیور تجاری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول ژنتیک حیوانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصول ژنومیک آماری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بیماری های گوسفند

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

4٬700٬000 ریال
4٬230٬000 ریال