کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای پژوهشگري

جامعه شناسی ادبیات صوفیه

160,000 ریال
144,000 ریال

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

110,000 ریال
99,000 ریال

کتابشناسی خاورمیانه وجهانی شدن

54,000 ریال
48,600 ریال

فنون اساسی تحلیل وکاربرد جمعیت شناسی

120,000 ریال
108,000 ریال

کاربرد رایانه در جمعیت شناسی

112,000 ریال
100,800 ریال

درآمدی برکار و شغل

250,000 ریال
225,000 ریال

رویکردی تحلیلی به جامعه شناسی آموزش و پرورش

380,000 ریال
342,000 ریال

جامعه شناسی کار و مشاغل دیدگاه ها و نظریه ها

45,000 ریال
40,500 ریال

مقدمه ای براصول و روش های تحلیل جمعیت شناختی

19,000 ریال
17,100 ریال

روش تحقیق در علوم اجتماعی کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی

300,000 ریال
270,000 ریال

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی

95,000 ریال
85,500 ریال

راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

30,000 ریال
27,000 ریال

بنیادهای نظری سرمایه اجتماعی

88,500 ریال
79,650 ریال