کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک علوم اجتماعی و ارتباطات

تاریخ یحیی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

45,000 ریال
40,500 ریال

فلسفه ارزش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

500,000 ریال
450,000 ریال

اقتصاد نشاط

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

رسانه شناسی

ناشر: آها

70,000 ریال
63,000 ریال

نقد عقل عملی

ناشر: باور عدالت

135,000 ریال
121,500 ریال

مشروع سازی قدرت

ناشر: دانشگاه یزد

69,000 ریال
62,100 ریال

جامعه شناسی ورزش

ناشر: دانشگاه یزد

59,000 ریال
53,100 ریال

حاشیه نشینی شهری

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

فرهنگ مردم همدان

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

60,000 ریال
54,000 ریال

مشاوره مسیر شغلی

ناشر: دانشگاه اصفهان

250,000 ریال
225,000 ریال

درآمدی برهویت ملی

ناشر: نوید شیراز

21,000 ریال
18,900 ریال

فرقه ها درمیان ما

ناشر: دانشگاه اصفهان

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی جامعه شناسی

ناشر: ساکو

105,000 ریال
94,500 ریال

انسان شناسی فرهنگی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

27,000 ریال
24,300 ریال

باورهای مردم کرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

105,000 ریال
94,500 ریال

تحلیل شبکه اجتماعی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140,000 ریال
126,000 ریال

تحلیل عاملی تاییدی

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

جامعه شناسی فرهنگی

ناشر: بهمن برنا

150,000 ریال
135,000 ریال

دیدگاه های اجتماعی

ناشر: حق شناس

70,000 ریال
63,000 ریال

مردم نگاری انتقادی

ناشر: دانشگاه شیراز

130,000 ریال
117,000 ریال

تاریخ نگاری درکرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

50,000 ریال
45,000 ریال

جامعه شناسی احساسات

ناشر: دانشگاه اصفهان

170,000 ریال
153,000 ریال

شهر امروز

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

5,000 ریال
4,500 ریال

سرگذشت یک جامعه شناس

ناشر: بهمن برنا

290,000 ریال
261,000 ریال