کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-سياسي

سیاست خارجی هند

200,000 ریال
180,000 ریال

مشروع سازی قدرت

69,000 ریال
62,100 ریال

جغرافیای خلیج فارس

400,000 ریال
360,000 ریال

چالش های جهانی شدن

80,000 ریال
72,000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

80,000 ریال
72,000 ریال

نظریه های جامعه ی مدنی

100,000 ریال
90,000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

90,000 ریال
81,000 ریال

فرهنگ واژگان علوم سیاسی

150,000 ریال
135,000 ریال

تغییر بیوگرافی باراک اوباما

360,000 ریال
324,000 ریال

درس های آخرین موج خصوصی سازی

340,000 ریال
306,000 ریال

دولت و جهانی شدن درخاورمیانه

100,000 ریال
90,000 ریال

رژیم های بین المللی حقوق بشر

100,000 ریال
90,000 ریال

کتابشناسی خاورمیانه وجهانی شدن

54,000 ریال
48,600 ریال

تابعیت درحقوق ایران و بین الملل

70,000 ریال
63,000 ریال

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

790,000 ریال
711,000 ریال

مهندسی اجتماعی هنر کنترل رفتار انسان

320,000 ریال
288,000 ریال

شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهری

250,000 ریال
225,000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

135,000 ریال
121,500 ریال

ارتش و سیاست در جهان عرب چالش های نظری

380,000 ریال
342,000 ریال

نوسازی جهانی بازاندیشی در پروژه نوگرایی

200,000 ریال
180,000 ریال

مدیریت بازاریابی سیاسی

270,000 ریال
243,000 ریال

مقدمه ای برتروریسم سایبری و امنیت دیجیتال

160,000 ریال
144,000 ریال

توسعه و نوسازی با نگاهی به نظریه ها وتجربه ها

300,000 ریال
270,000 ریال

جنگ کثیف در سوریه واشنگتن، تغییر رژیم و مقاومت

100,000 ریال
90,000 ریال