کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم سیاسی

سیاست خارجی هند

ناشر: دانشگاه گیلان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مشروع سازی قدرت

ناشر: دانشگاه یزد

69٬000 ریال
62٬100 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

چالش های جهانی شدن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

360٬000 ریال
324٬000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80٬000 ریال
72٬000 ریال

سیره امام خمینی

ناشر: چاپ و نشرعروج

490٬000 ریال
441٬000 ریال

گفتمان و پذیرش دیگری

ناشر: دانشگاه اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

سیاست خارجی دولت موقت

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬570٬000 ریال
1٬413٬000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

550٬000 ریال
495٬000 ریال

خاطرات سعیدی فیروزآبادی

ناشر: دانشگاه یزد

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

فرهنگ واژگان علوم سیاسی

ناشر: گهواره کتابیران

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سیاست و حکومت در اسکاندیناوی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

روانشناسی رابطه ایران و آمریکا

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

تابعیت درحقوق ایران و بین الملل

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬220٬000 ریال
1٬098٬000 ریال

مجلس خبرگان رهبری ساختار و عملکرد

ناشر: دانشگاه یزد

1٬120٬000 ریال
1٬008٬000 ریال

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

ناشر: دانشگاه گیلان

790٬000 ریال
711٬000 ریال

شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

250٬000 ریال
225٬000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

135٬000 ریال
121٬500 ریال

نوسازی جهانی بازاندیشی در پروژه نوگرایی

ناشر: دانشگاه گیلان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

علم، سیاست گذاری و آرمان علم غیرارزش بار

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مدیریت بازاریابی سیاسی

ناشر: بهمن برنا

270٬000 ریال
243٬000 ریال

مقدمه ای برتروریسم سایبری و امنیت دیجیتال

ناشر: دانشگاه گیلان

160٬000 ریال
144٬000 ریال

عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی چیستی و چرایی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

830٬000 ریال
747٬000 ریال

مداخله و براندازی؛ اهداف و تاثیرات راهبردی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬590٬000 ریال
1٬431٬000 ریال