کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم سیاسی

سیاست خارجی هند

ناشر: دانشگاه گیلان

200,000 ریال
180,000 ریال

مشروع سازی قدرت

ناشر: دانشگاه یزد

69,000 ریال
62,100 ریال

نیمه پنهان مسیحیت

ناشر: بنیاد بعثت

60,000 ریال
54,000 ریال

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

چالش های جهانی شدن

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

80,000 ریال
72,000 ریال

حشرات و بیوتروریسم

ناشر: دانشگاه مراغه

80,000 ریال
72,000 ریال

گفتمان و پذیرش دیگری

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

سیاست خارجی دولت موقت

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

690,000 ریال
621,000 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

ناشر: دانشگاه ارومیه

90,000 ریال
81,000 ریال

فرهنگ واژگان علوم سیاسی

ناشر: گهواره کتابیران

150,000 ریال
135,000 ریال

تغییر بیوگرافی باراک اوباما

ناشر: آماره

360,000 ریال
324,000 ریال

درس های آخرین موج خصوصی سازی

ناشر: آماره

340,000 ریال
306,000 ریال

دولت و جهانی شدن درخاورمیانه

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال

رژیم های بین المللی حقوق بشر

ناشر: دانشگاه مازندران

100,000 ریال
90,000 ریال

سوفسطاییان و اندیشه های جدید

ناشر: دانشگاه یزد


1,520,000 ریال

روانشناسی رابطه ایران و آمریکا

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1,050,000 ریال
945,000 ریال

کتابشناسی خاورمیانه وجهانی شدن

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

54,000 ریال
48,600 ریال

تابعیت درحقوق ایران و بین الملل

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

70,000 ریال
63,000 ریال

درآمدهای نفتی از توهم تا واقعیت

ناشر: ظهور دانایی

54,000 ریال
48,600 ریال

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

ناشر: دانشگاه گیلان

790,000 ریال
711,000 ریال

مهندسی اجتماعی هنر کنترل رفتار انسان

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

320,000 ریال
288,000 ریال

شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

250,000 ریال
225,000 ریال

همگرایی ملی قوم بلوچ در بستر نهادسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

135,000 ریال
121,500 ریال

ارتش و سیاست در جهان عرب چالش های نظری

ناشر: نورعلم

380,000 ریال
342,000 ریال