کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای جغرافياي-انساني

گردشگری شهری

200,000 ریال
180,000 ریال

آمایش جهانگردی

50,000 ریال
45,000 ریال

Arc Gis پیشرفته

67,000 ریال
60,300 ریال

مبانی اقتصاد شهری

350,000 ریال
315,000 ریال

تصویر تجربه در شهر

25,000 ریال
22,500 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

120,000 ریال
108,000 ریال

جغرافیای قرن بیست ویکم

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی برنامه ریزی شهری

420,000 ریال
378,000 ریال

مبانی جغرافیای ارتباطات

275,000 ریال
247,500 ریال

مقدمه ای برمیدان های شهری

35,000 ریال
31,500 ریال

مکاتب و نظریه های شهرسازی

180,000 ریال
162,000 ریال

مقدمه ای بر اقتصاد روستایی

210,000 ریال
189,000 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

22,000 ریال
19,800 ریال

ارزیابی مشارکتی روستایی

130,000 ریال
117,000 ریال

اصول مدیریت بحران درکلان شهرها

100,000 ریال
90,000 ریال

روش تحقیق پیمایشی راهنمای عملی

380,000 ریال
342,000 ریال

جایگاه شهرهای جدید در نظام شهری

45,000 ریال
40,500 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

200,000 ریال
180,000 ریال

نگرشی بر الگوهای نوین آمایش شهری

320,000 ریال
288,000 ریال

حکمروایی شهری اصول، مبانی و تجارب


900,000 ریال

بسترسازی تحقق توسعه حمل و نقل محور

290,000 ریال
261,000 ریال

چارچوب برنامه راهبردی آمایش سرزمین

80,000 ریال
72,000 ریال

سیراندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی

70,000 ریال
63,000 ریال

تمرین های کاربردی درجغرافیای انسانی

25,000 ریال
22,500 ریال