کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیای انسانی

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

گردشگری شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200,000 ریال
180,000 ریال

آمایش جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

50,000 ریال
45,000 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

67,000 ریال
60,300 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

120,000 ریال
108,000 ریال

جغرافیای قرن بیست ویکم

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی جغرافیای ارتباطات

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

275,000 ریال
247,500 ریال

مقدمه ای برمیدان های شهری

ناشر: دانشگاه مازندران

35,000 ریال
31,500 ریال

مکاتب و نظریه های شهرسازی

ناشر: فروزش

180,000 ریال
162,000 ریال

مقدمه ای بر اقتصاد روستایی

ناشر: دانشگاه گیلان

210,000 ریال
189,000 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

22,000 ریال
19,800 ریال

ارزیابی مشارکتی روستایی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

130,000 ریال
117,000 ریال

اصول مدیریت بحران درکلان شهرها

ناشر: تالاب

100,000 ریال
90,000 ریال

روش تحقیق پیمایشی راهنمای عملی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

380,000 ریال
342,000 ریال

جایگاه شهرهای جدید در نظام شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

45,000 ریال
40,500 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

زمینه های غالب درجغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه تهران

60,000 ریال
54,000 ریال

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: پیام

100,000 ریال
90,000 ریال

حکمروایی شهری اصول، مبانی و تجارب

ناشر: دانشگاه گلستان

900,000 ریال
810,000 ریال

چارچوب برنامه راهبردی آمایش سرزمین

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

سیراندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه تبریز

70,000 ریال
63,000 ریال

تمرین های کاربردی درجغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

25,000 ریال
22,500 ریال

برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی

ناشر: دانشگاه یزد

68,500 ریال
61,650 ریال