کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیای انسانی

ژئوتوریسم

ناشر: دانشگاه تبریز

650٬000 ریال
585٬000 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

مبانی جغرافیای ارتباطات

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

570٬000 ریال
513٬000 ریال

مقدمه ای برمیدان های شهری

ناشر: دانشگاه مازندران

35٬000 ریال
31٬500 ریال

مکاتب و نظریه های شهرسازی

ناشر: فروزش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

22٬000 ریال
19٬800 ریال

اصول مدیریت بحران درکلان شهرها

ناشر: تالاب

100٬000 ریال
90٬000 ریال

روش تحقیق پیمایشی راهنمای عملی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

380٬000 ریال
342٬000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

حکمروایی شهری اصول، مبانی و تجارب

ناشر: دانشگاه گلستان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

سیراندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه تبریز

70٬000 ریال
63٬000 ریال

تمرین های کاربردی درجغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

25٬000 ریال
22٬500 ریال

برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی

ناشر: دانشگاه یزد

68٬500 ریال
61٬650 ریال

کاربرد اقلیم درطرح توسعه صنعت توریسم

ناشر: ارکان دانش

200٬000 ریال
180٬000 ریال

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

950٬000 ریال
855٬000 ریال

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

ناشر: ارکان دانش

180٬000 ریال
162٬000 ریال

جغرافیای اقتصادی یکپارچگی مناطق و ملل

ناشر: نورعلم

850٬000 ریال
765٬000 ریال

مدل سازی فضایی و تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه گلستان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه ای

ناشر: دانشگاه یزد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

جغرافیای گردشگری با تاکید بر گردشگری شهری

ناشر: نورعلم

187٬000 ریال
168٬300 ریال

آمار مقدماتی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

310٬000 ریال
279٬000 ریال