کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیای انسانی

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مبانی اقتصاد شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬330٬000 ریال
1٬197٬000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

مبانی برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی جغرافیای ارتباطات

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

570٬000 ریال
513٬000 ریال

مقدمه ای برمیدان های شهری

ناشر: دانشگاه مازندران

35٬000 ریال
31٬500 ریال

مکاتب و نظریه های شهرسازی

ناشر: فروزش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

22٬000 ریال
19٬800 ریال

روش تحقیق پیمایشی راهنمای عملی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

380٬000 ریال
342٬000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

سیراندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه تبریز

70٬000 ریال
63٬000 ریال

تمرین های کاربردی درجغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

25٬000 ریال
22٬500 ریال

کاربرد اقلیم درطرح توسعه صنعت توریسم

ناشر: ارکان دانش

400٬000 ریال
360٬000 ریال

برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

950٬000 ریال
855٬000 ریال

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مدل سازی فضایی و تصمیم گیری چندمعیاره

ناشر: دانشگاه گلستان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه ای

ناشر: دانشگاه یزد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آمار مقدماتی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

310٬000 ریال
279٬000 ریال

راهنمای ساخت وساز در شهرهای دارای طرح جامع

ناشر: فرهنگ ایلیا

50٬000 ریال
45٬000 ریال

آشنایی با نظریات اثباتی در برنامه ریزی شهری

ناشر: راز نهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

جغرافیای اقتصادی ایران کشاورزی، صنعت، خدمات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

مبانی برنامه ریزی و طراحی سرویس های بهداشتی

ناشر: راز نهان

200٬000 ریال
180٬000 ریال