کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جغرافیای انسانی

آمایش جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

500٬000 ریال
450٬000 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

مبانی برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی جغرافیای ارتباطات

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

570٬000 ریال
513٬000 ریال

مقدمه ای برمیدان های شهری

ناشر: دانشگاه مازندران

35٬000 ریال
31٬500 ریال

برنامه ریزی روستایی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

22٬000 ریال
19٬800 ریال

روش تحقیق پیمایشی راهنمای عملی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تمرین های کاربردی درجغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه اصفهان

25٬000 ریال
22٬500 ریال

برنامه ریزی مقابله با مخاطرات انسانی

ناشر: دانشگاه یزد

68٬500 ریال
61٬650 ریال

کاربرد اقلیم درطرح توسعه صنعت توریسم

ناشر: ارکان دانش

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه ای

ناشر: دانشگاه یزد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آمار مقدماتی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

310٬000 ریال
279٬000 ریال

ارزشیابی طرح ها و برنامه ها برنامه ریزی شهری

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

گردشگری پایدار: از گردشگری انبوه تا بوم گردی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

110٬000 ریال
99٬000 ریال

شهرسازی نه اصل برنامه ریزی برای قرن بیست ویکم

ناشر: دانشگاه گیلان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

شناخت صنایع دستی ایران و بهنه بندی جغرافیایی آن

ناشر: ارکان دانش

450٬000 ریال
405٬000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی 1 و مدیریت اکوتوریسم جلد1

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

کاربرد تحلیل شبکه GISدر جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

برنامه ریزی شهری و منطقه ای تئوری های کلاسیک فرآیندی و موضوعی

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

کاربردژئومرفولوژی در برنامه ریزی ملی، منطقه ای، اقتصادی، توریسم

ناشر: دانشگاه اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال