کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای کارتوگرافی

جغرافیای خلیج فارس

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

روش های آماری برای جغرافیا راهنمای دانشجو

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

220,000 ریال
198,000 ریال

اصول و مبانی GIS

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

کارتوگرافی و نقشه های موضوعی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال