کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک جغرافیا

منظرشهری

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

هواشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

جغرافیای آبها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

1,100,000 ریال
990,000 ریال

جغرافیای جمعیت

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85,000 ریال
76,500 ریال

اقلیم و هوازدگی

ناشر: آرین زمین

400,000 ریال
360,000 ریال

جغرافیای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

95,000 ریال
85,500 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

اکولوژی سیاسی شهر

ناشر: دانشگاه ارومیه

750,000 ریال
675,000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

آب و هوای کره زمین

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

آب و هواشناسی همدیدی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250,000 ریال
225,000 ریال

مبانی جغرافیای طبیعی

ناشر: دانشگاه تبریز

275,000 ریال
247,500 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135,000 ریال
121,500 ریال

مباحثی در اقتصاد شهری

ناشر: دانشگاه مراغه

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

270,000 ریال
243,000 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

ناشر: دانشگاه تبریز

100,000 ریال
90,000 ریال

بحران ها و بلایای محیطی

ناشر: دانشگاه تبریز

625,000 ریال
562,500 ریال

جغرافیای شهرستان طالقان

ناشر: فرهنگ و دانش

600,000 ریال
540,000 ریال

دینامیک جو در عرض میانه

ناشر: دانشگاه اصفهان

50,000 ریال
45,000 ریال