کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک جغرافیا

منظرشهری

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

گردشگری شهری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیای آبها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

آمایش جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

50,000 ریال
45,000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85,000 ریال
76,500 ریال

جغرافیای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

95,000 ریال
85,500 ریال

مبانی نقشه خوانی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

آب و هوای کره زمین

ناشر: دانشگاه رازی

120,000 ریال
108,000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

نقشه برداری کاربردی

ناشر: ارکان دانش

380,000 ریال
342,000 ریال

آب و هواشناسی همدیدی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

درآمدی براقتصاد مسکن

ناشر: دانشگاه تهران

120,000 ریال
108,000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250,000 ریال
225,000 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135,000 ریال
121,500 ریال

مبانی جغرافیای انسانی

ناشر: دانشگاه تهران

58,000 ریال
52,200 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

120,000 ریال
108,000 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

ناشر: دانشگاه تبریز

100,000 ریال
90,000 ریال

جغرافیای قرن بیست ویکم

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال

جغرافیای شهرستان طالقان

ناشر: فرهنگ و دانش

600,000 ریال
540,000 ریال

دینامیک جو در عرض میانه

ناشر: دانشگاه اصفهان

50,000 ریال
45,000 ریال