کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک جغرافیا

منظرشهری

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

هواشناسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

340,000 ریال
306,000 ریال

جغرافیای آبها

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

100,000 ریال
90,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

آمایش جهانگردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

50,000 ریال
45,000 ریال

جغرافیای جمعیت

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدرولوژی شهری

ناشر: دانشگاه یزد

85,000 ریال
76,500 ریال

اقلیم و هوازدگی

ناشر: آرین زمین

400,000 ریال
360,000 ریال

جغرافیای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

95,000 ریال
85,500 ریال

مبانی نقشه خوانی

ناشر: دانشگاه یزد

200,000 ریال
180,000 ریال

هیدروکلیماتولوژی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

اکولوژی سیاسی شهر

ناشر: دانشگاه ارومیه

750,000 ریال
675,000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

آب و هوای کره زمین

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

جغرافیا و شهرشناسی

ناشر: دانشگاه تبریز

900,000 ریال
810,000 ریال

ArcGIS 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

آب و هواشناسی همدیدی

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

درآمدی به اقتصاد فضا

ناشر: دانشگاه گلستان

250,000 ریال
225,000 ریال

مبانی جغرافیای طبیعی

ناشر: دانشگاه تبریز

275,000 ریال
247,500 ریال

آب و هواشناسی دینامیک

ناشر: دانشگاه یزد

135,000 ریال
121,500 ریال

مباحثی در اقتصاد شهری

ناشر: دانشگاه مراغه

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی جغرافیای فرهنگی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

270,000 ریال
243,000 ریال

جغرافیای طبیعی کاربردی

ناشر: دانشگاه تبریز

100,000 ریال
90,000 ریال

جغرافیای قرن بیست ویکم

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

120,000 ریال
108,000 ریال