کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای حقوق

تعدد جرم

100,000 ریال
90,000 ریال

جرم شناسی

350,000 ریال
315,000 ریال

اقتصاد جرم

420,000 ریال
378,000 ریال

جنسیت و جرم

350,000 ریال
315,000 ریال

رموز بازپرسی

300,000 ریال
270,000 ریال

حقوق بین الملل

100,000 ریال
90,000 ریال

حقوق مالی ازدواج

180,000 ریال
162,000 ریال

اسباب سقوط تعهدات

80,000 ریال
72,000 ریال

درآمدی بردانش حقوق

30,000 ریال
27,000 ریال

مزایده درحقوق ایران

330,000 ریال
297,000 ریال

قواعد عمومی قراردادها

330,000 ریال
297,000 ریال

مطالعه در حقوق خانواده

45,000 ریال
40,500 ریال

حقوق بازرگانی بین الملل

90,000 ریال
81,000 ریال

طلب ممتاز در حقوق ایران

225,000 ریال
202,500 ریال

فرهنگ حقوقی نهج البلاغه

160,000 ریال
144,000 ریال

احکام عمومی فسخ عقود لازم

150,000 ریال
135,000 ریال

حقوق بشردر نظام بین الملل

35,000 ریال
31,500 ریال

درآمدی برحقوق مالکیت فکری

50,000 ریال
45,000 ریال

نهادهای سیاسی وحقوق اساسی

160,000 ریال
144,000 ریال

درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق

128,000 ریال
115,200 ریال

رژیم های بین المللی حقوق بشر

100,000 ریال
90,000 ریال

رشد و احکام آن در فقه اسلامی

87,000 ریال
78,300 ریال

تاثیر شبهه در نظام قضایی اسلام

280,000 ریال
252,000 ریال

ادله اثبات دعوی

90,000 ریال
81,000 ریال