کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای معماری

رسم فنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

منظرشهری

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

سیمان کار

ناشر: آونداندیشه

200,000 ریال
180,000 ریال

معماری سبز

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

220,000 ریال
198,000 ریال

ریچارد مایر

ناشر: خاک

228,000 ریال
205,200 ریال

مکان پایدار

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150,000 ریال
135,000 ریال

شیشه سازه ای

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

70,000 ریال
63,000 ریال

هندسه ترسیمی

ناشر: آزاداسلامی واحدهمدان

200,000 ریال
180,000 ریال

اجزاء ساختمان

ناشر: دانشگاه یزد

430,000 ریال
387,000 ریال

فرهنگ شهرسازی

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

تاریخ باغ سازی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

400,000 ریال
360,000 ریال

درهای اتوماتیک

ناشر: یزدا

30,000 ریال
27,000 ریال

Arc Gis پیشرفته

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

67,000 ریال
60,300 ریال

معماری 20 ورزش

ناشر: اول و آخر

98,000 ریال
88,200 ریال

آسایش درپناه باد

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

150,000 ریال
135,000 ریال

مرجع معماری جهان

ناشر: کتابسرای پردیس

75,000 ریال
67,500 ریال

تنظیم شرایط محیطی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

130,000 ریال
117,000 ریال

تنظیم شرایط محیطی

ناشر: دایره دانش

250,000 ریال
225,000 ریال

زبان تخصصی معماری

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

100,000 ریال
90,000 ریال

معماری مرحله تحول

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100,000 ریال
90,000 ریال

راهنمای رشد هوشمند

ناشر: دانشگاه گیلان

150,000 ریال
135,000 ریال

معماری مدارس آینده

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

چندوجهیهای نامتناهی

ناشر: خاک

48,000 ریال
43,200 ریال

حفاظت بقایای معماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

800,000 ریال
720,000 ریال