کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای قدرت

دی الکتریکها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

370,000 ریال
333,000 ریال

عایق ها و فشار قوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

مدارهای الکتریکی 3

ناشر: آونداندیشه

50,000 ریال
45,000 ریال

مبانی پیل های سوختی

ناشر: دانشگاه بیرجند

220,000 ریال
198,000 ریال

اندازه گیری الکتریکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

40,000 ریال
36,000 ریال

اندازه گیری الکتریکی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

400,000 ریال
360,000 ریال

نیروگاه های مولد برق

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

200,000 ریال
180,000 ریال

POWERPLANT TECHNOLOGY

ناشر: نوپردازان

700,000 ریال
630,000 ریال

طراحی پست های فشارقوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول ماشینهای الکتریکی

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

ماشین های برقی مقدماتی

ناشر: دانشگاه شیراز

35,000 ریال
31,500 ریال

ماشین های جریان متناوب

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

260,000 ریال
234,000 ریال

مدارهای الکترونیک قدرت

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

تولید برق در نیروگاه ها

ناشر: دانشگاه اصفهان

450,000 ریال
405,000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

ناشر: دانشگاه تبریز

300,000 ریال
270,000 ریال

ماشین های الکتریکی مخصوص

ناشر: دانشگاه بیرجند

300,000 ریال
270,000 ریال

طراحی کنترل کننده های خطی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

مقدمه ای برمدارهای الکتریکی

ناشر: دانشگاه گیلان

315,000 ریال
283,500 ریال

بررسی و طراحی سیستم های قدرت

ناشر: نوپردازان

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

فیزیک مغناطیس و موادمغناطیسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

125,000 ریال
112,500 ریال

قطعه ها و مدارهای الکترونیکی

ناشر: دانشگاه شیراز

55,000 ریال
49,500 ریال

ELECTRIC MACHINERY FUNFAMENTALS

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800,000 ریال
720,000 ریال

رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس

ناشر: نوپردازان

150,000 ریال
135,000 ریال