کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای قدرت

دی الکتریکها

45,000 ریال
40,500 ریال

الکترونیک قدرت

450,000 ریال
405,000 ریال

عایق ها و فشار قوی

300,000 ریال
270,000 ریال

مدارهای الکتریکی 3

50,000 ریال
45,000 ریال

مبانی پیل های سوختی

220,000 ریال
198,000 ریال

اندازه گیری الکتریکی

40,000 ریال
36,000 ریال

POWER SYSTEM ANALYSIS

500,000 ریال
450,000 ریال

POWERPLANT TECHNOLOGY

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول مدارهای الکتریکی

30,000 ریال
27,000 ریال

طراحی پست های فشارقوی

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول ماشینهای الکتریکی

200,000 ریال
180,000 ریال

تولید برق درنیروگاه ها

140,000 ریال
126,000 ریال

ماشین های برقی مقدماتی

35,000 ریال
31,500 ریال

ماشین های جریان متناوب

50,000 ریال
45,000 ریال

مدارهای الکترونیک قدرت

400,000 ریال
360,000 ریال

تولید برق در نیروگاه ها

450,000 ریال
405,000 ریال

ماشینهای الکتریکی مخصوص

300,000 ریال
270,000 ریال

مقدمه ای برمدارهای الکتریکی

315,000 ریال
283,500 ریال

ELECTRIC MACHINES AND DRIVES

500,000 ریال
450,000 ریال

فیزیک مغناطیس و موادمغناطیسی

125,000 ریال
112,500 ریال

قطعه ها و مدارهای الکترونیکی

55,000 ریال
49,500 ریال

ELECTRIC MACHINERY FUNFAMENTALS

200,000 ریال
180,000 ریال

رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس

150,000 ریال
135,000 ریال

PRINCIPLES OF MEASUREMENT SYSTEMS

350,000 ریال
315,000 ریال