کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زراعت و اصلاح نباتات

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

165,000 ریال
148,500 ریال

نیشکر

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

49,000 ریال
44,100 ریال

دیمکاری

ناشر: آییژ

170,000 ریال
153,000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440,000 ریال
396,000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

250,000 ریال
225,000 ریال

زراعت غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

35,000 ریال
31,500 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

زراعت عمومی

ناشر: برهمند

550,000 ریال
495,000 ریال

مبانی زراعت

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

110,000 ریال
99,000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

390,000 ریال
351,000 ریال

ژنتیک تکمیلی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

85,000 ریال
76,500 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: عمیدی

600,000 ریال
540,000 ریال

مهندسی ژنتیک

ناشر: عمیدی

120,000 ریال
108,000 ریال

انرژی جلبک ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

230,000 ریال
207,000 ریال

بیوشیمی گیاهی

ناشر: دانشگاه گیلان

160,000 ریال
144,000 ریال

نیشکردر ایران

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

آمار و احتمالات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

آناتومی علف هرز

ناشر: دانشگاه تبریز

300,000 ریال
270,000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

380,000 ریال
342,000 ریال