کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای زراعت و اصلاح نباتات

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

دیمکاری

ناشر: آییژ

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

ژنوم نخود

ناشر: دانشگاه رازی

440٬000 ریال
396٬000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

780٬000 ریال
702٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

زراعت غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

35٬000 ریال
31٬500 ریال

زراعت نوین

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

880٬000 ریال
792٬000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185٬000 ریال
166٬500 ریال

زراعت عمومی

ناشر: برهمند

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول دیمکاری

ناشر: دانشگاه تبریز

275٬000 ریال
247٬500 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: عمیدی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

آناتومی گیاهی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

انرژی جلبک ها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

نیشکردر ایران

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

آمار و احتمالات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

آناتومی علف هرز

ناشر: دانشگاه تبریز

300٬000 ریال
270٬000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬930٬000 ریال
3٬537٬000 ریال

کشت یاخته گیاهی

ناشر: دانشگاه تبریز

145٬000 ریال
130٬500 ریال

اکوفیزیولوژی بذر

ناشر: دانشگاه تبریز

430٬000 ریال
387٬000 ریال