کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای زراعت-و-اصلاح-نباتات

غلات

165,000 ریال
148,500 ریال

نیشکر

49,000 ریال
44,100 ریال

دیمکاری

170,000 ریال
153,000 ریال

ژنوم نخود

440,000 ریال
396,000 ریال

اصول زراعت

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول ژنتیک

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول ژنتیک

180,000 ریال
162,000 ریال

تولید غلات

250,000 ریال
225,000 ریال

زراعت غلات

35,000 ریال
31,500 ریال

زراعت نوین

280,000 ریال
252,000 ریال

اگرواکولوژی

120,000 ریال
108,000 ریال

اگرواکولوژی

185,000 ریال
166,500 ریال

مبانی زراعت

110,000 ریال
99,000 ریال

اصول دیمکاری

80,000 ریال
72,000 ریال

ژنتیک تکمیلی

155,000 ریال
139,500 ریال

ژنتیک تکمیلی

85,000 ریال
76,500 ریال

گیاهان صنعتی

600,000 ریال
540,000 ریال

گیاهان صنعتی

350,000 ریال
315,000 ریال

مهندسی ژنتیک

120,000 ریال
108,000 ریال

آناتومی گیاهی

590,000 ریال
531,000 ریال

بیوشیمی گیاهی

160,000 ریال
144,000 ریال

نیشکردر ایران

250,000 ریال
225,000 ریال

آناتومی علف هرز

300,000 ریال
270,000 ریال

سیتوژنتیک گیاهی

380,000 ریال
342,000 ریال