کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آبیاری و آبادانی

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220٬000 ریال
198٬000 ریال

کیفیت آب

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

290٬000 ریال
261٬000 ریال

مبانی زه کشی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

650٬000 ریال
585٬000 ریال

سازه آبی قنات

ناشر: دانشگاه بیرجند

700٬000 ریال
630٬000 ریال

هیدرولوژی برف

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مبانی هیدرولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

68٬000 ریال
61٬200 ریال

هواشناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

230٬000 ریال
207٬000 ریال

هیدرولوژی مهندسی

ناشر: ارکان دانش

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

اصول آبیاری عمومی

ناشر: دانشگاه رازی

154٬000 ریال
138٬600 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

سازه های انتقال آب

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

هیدرولوژی زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

هیدرولیک کانال باز

ناشر: دانشگاه تبریز

230٬000 ریال
207٬000 ریال

ژئوتکنیک زیست محیطی

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

نشت آب

ناشر: دانشگاه اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول و روشهای آبیاری

ناشر: دانشگاه ارومیه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول و مفاهیم آبیاری

ناشر: عمیدی

700٬000 ریال
630٬000 ریال

جریان درکانالهای باز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

840٬000 ریال
756٬000 ریال

رابطه آب و خاک وگیاه

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

210٬000 ریال
189٬000 ریال

مبانی و روشهای آبیاری

ناشر: عمیدی

500٬000 ریال
450٬000 ریال

هیدرولیک کانالهای باز

ناشر: دانشگاه امام رضا

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اصول هیدرولوژی کاربردی

ناشر: دانشگاه امام رضا

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال