کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آبیاری و آبادانی

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220٬000 ریال
198٬000 ریال

مبانی زه کشی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

650٬000 ریال
585٬000 ریال

سازه آبی قنات

ناشر: دانشگاه بیرجند

700٬000 ریال
630٬000 ریال

هیدرولوژی برف

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

هیدرولوژی برف

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

مبانی هیدرولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

هیدرولوژی مهندسی

ناشر: ارکان دانش

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

هیدرولوژی زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

هیدرولیک کانال باز

ناشر: دانشگاه تبریز

230٬000 ریال
207٬000 ریال

ژئوتکنیک زیست محیطی

ناشر: دانشگاه ارومیه

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

نشت آب

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اصول و روشهای آبیاری

ناشر: دانشگاه ارومیه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول و مفاهیم آبیاری

ناشر: عمیدی

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

جریان درکانالهای باز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

840٬000 ریال
756٬000 ریال

مبانی کشاورزی حفاظتی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

مبانی و روشهای آبیاری

ناشر: عمیدی

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400٬000 ریال
360٬000 ریال

طراحی سامانه های زهکشی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مبانی و روش های آبیاری

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

180٬000 ریال
162٬000 ریال

هیدرومتئورولوژی کاربردی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

685٬000 ریال
616٬500 ریال

آزمایشگاه آبیاری و زهکشی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

750٬000 ریال
675٬000 ریال