کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای آبیاری و آبادانی

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220,000 ریال
198,000 ریال

کیفیت آب

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

290,000 ریال
261,000 ریال

مبانی زه کشی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

650,000 ریال
585,000 ریال

سازه آبی قنات

ناشر: دانشگاه بیرجند

700,000 ریال
630,000 ریال

هیدرولوژی برف

ناشر: ارکان دانش

350,000 ریال
315,000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

260,000 ریال
234,000 ریال

مبانی هیدرولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

68,000 ریال
61,200 ریال

هواشناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری

230,000 ریال
207,000 ریال

هیدرولوژی مهندسی

ناشر: ارکان دانش

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول آبیاری عمومی

ناشر: دانشگاه رازی

154,000 ریال
138,600 ریال

هوا و اقلیم شناسی

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

هیدرولوژی زیرزمینی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

550,000 ریال
495,000 ریال

هیدرولیک کانال باز

ناشر: دانشگاه تبریز

230,000 ریال
207,000 ریال

ژئوتکنیک زیست محیطی

ناشر: دانشگاه ارومیه

800,000 ریال
720,000 ریال

سیستم های انتقال آب

ناشر: دانشگاه یزد

95,000 ریال
85,500 ریال

نشت آب

ناشر: دانشگاه اصفهان

300,000 ریال
270,000 ریال

هیدروژئولوژی صحرایی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

480,000 ریال
432,000 ریال

اصول و روشهای آبیاری

ناشر: دانشگاه ارومیه

300,000 ریال
270,000 ریال

جریان درکانالهای باز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

840,000 ریال
756,000 ریال

اصول کاربردی آب و خاک

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

850,000 ریال
765,000 ریال

مبانی و روشهای آبیاری

ناشر: عمیدی

500,000 ریال
450,000 ریال

آبیاری و مهندسی برقابی

ناشر: دانشگاه بیرجند

400,000 ریال
360,000 ریال

طراحی سامانه های زهکشی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی و روش های آبیاری

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

180,000 ریال
162,000 ریال