کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای اقتصاد-کشاورزي--A

بیمه کشاورزی

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد کشاورزی

46,000 ریال
41,400 ریال

اصول بیمه کشاورزی

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول اقتصاد کشاورزی

150,000 ریال
135,000 ریال

نگاهی به اقتصاد ایران

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد بازارهای کشاورزی

60,000 ریال
54,000 ریال

آشنایی با آمار چندمتغیره

80,000 ریال
72,000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی

300,000 ریال
270,000 ریال

اقتصاد کشاورزی وکشاورزی تجاری

32,000 ریال
28,800 ریال

مفاهیم نوین در اقتصاد کشاورزی

45,000 ریال
40,500 ریال

مقدمه ای برارزش گذاری محیط زیست

35,000 ریال
31,500 ریال

اقتصاد تولید کاربرد آن در کشاورزی

100,000 ریال
90,000 ریال

تامین مالی کشاورزی

47,000 ریال
42,300 ریال

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

280,000 ریال
252,000 ریال

زنجیره ارزش و تامین در کشاورزی و غذا

570,000 ریال
513,000 ریال

اصول و استراتژی های مدیریت مزرعه جلد2

400,000 ریال
360,000 ریال

ریشه های واحد، هم جمعی وتغییر ساختاری

70,000 ریال
63,000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد2

300,000 ریال
270,000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد1

340,000 ریال
306,000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

185,000 ریال
166,500 ریال

بازنگری جریان اصلاحات ارضی در دهه چهل خورشیدی

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

140,000 ریال
126,000 ریال

اقتصادسنجی کاربردی رهیافتی مدرن بااستفاده از EViews و Microfit

125,000 ریال
112,500 ریال

اقتصادسنجی خرد کاربردی متغیرهای وابسته محدودشده بااستفاده STATA

260,000 ریال
234,000 ریال