کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد کشاورزی A

بیمه کشاورزی

ناشر: نورعلم

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

46,000 ریال
41,400 ریال

اصول بیمه کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه رازی

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد بازارهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

آشنایی با آمار چندمتغیره

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

80,000 ریال
72,000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی

ناشر: نورعلم

300,000 ریال
270,000 ریال

اقتصاد کشاورزی وکشاورزی تجاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

32,000 ریال
28,800 ریال

مفاهیم نوین در اقتصاد کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

45,000 ریال
40,500 ریال

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ناشر: نورعلم

480,000 ریال
432,000 ریال

مقدمه ای برارزش گذاری محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

35,000 ریال
31,500 ریال

اقتصاد تولید کاربرد آن در کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

100,000 ریال
90,000 ریال

تامین مالی کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

47,000 ریال
42,300 ریال

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

ناشر: آوای مسیح

280,000 ریال
252,000 ریال

زنجیره ارزش و تامین در کشاورزی و غذا

ناشر: نورعلم

570,000 ریال
513,000 ریال

اصول و استراتژی های مدیریت مزرعه جلد2

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

ریشه های واحد، هم جمعی وتغییر ساختاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

70,000 ریال
63,000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

300,000 ریال
270,000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

340,000 ریال
306,000 ریال

جغرافیای اقتصادی ایران کشاورزی، صنعت، خدمات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

590,000 ریال
531,000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

31,000 ریال
27,900 ریال

اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

ناشر: دانشگاه تبریز

140,000 ریال
126,000 ریال

اقتصادسنجی کاربردی رهیافتی مدرن بااستفاده از EViews و Microfit

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

125,000 ریال
112,500 ریال