کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد کشاورزی A

بیمه کشاورزی

ناشر: نورعلم

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد کشاورزی

ناشر: نورعلم

800,000 ریال
720,000 ریال

اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول بیمه کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

300,000 ریال
270,000 ریال

اصول اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

اقتصاد بازارهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

آشنایی با آمار چندمتغیره

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

200,000 ریال
180,000 ریال

اقتصاد کشاورزی وکشاورزی تجاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

32,000 ریال
28,800 ریال

مفاهیم نوین در اقتصاد کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

45,000 ریال
40,500 ریال

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ناشر: نورعلم

480,000 ریال
432,000 ریال

تامین مالی کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

47,000 ریال
42,300 ریال

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

ناشر: آوای مسیح

280,000 ریال
252,000 ریال

زنجیره ارزش و تامین در کشاورزی و غذا

ناشر: نورعلم

570,000 ریال
513,000 ریال

اصول و استراتژی های مدیریت مزرعه جلد2

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

ریشه های واحد، هم جمعی وتغییر ساختاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

70,000 ریال
63,000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

300,000 ریال
270,000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

340,000 ریال
306,000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

185,000 ریال
166,500 ریال

اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

ناشر: دانشگاه تبریز

140,000 ریال
126,000 ریال

اقتصادسنجی خرد کاربردی متغیرهای وابسته محدودشده بااستفاده STATA

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

260,000 ریال
234,000 ریال

برنامه ریزی ریاضی برای اقتصاد کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی

ناشر: همراه علم

750,000 ریال
675,000 ریال

ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری

ناشر: نورعلم

380,000 ریال
342,000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها وراهکارهای تجاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

80,000 ریال
72,000 ریال

نگاهی به اقتصاد ایران

ناشر: دانشگاه مازندران

1,080,000 ریال
972,000 ریال