کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد کشاورزی A

اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اصول بیمه کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

اصول اقتصاد کشاورزی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مقدمه ای برارزش گذاری محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اقتصاد تولید کاربرد آن در کشاورزی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

320٬000 ریال
288٬000 ریال

تامین مالی کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

ناشر: آوای مسیح

280٬000 ریال
252٬000 ریال

اصول و استراتژی های مدیریت مزرعه جلد2

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ریشه های واحد، هم جمعی وتغییر ساختاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد2

ناشر: دانشگاه گیلان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

سیاست توسعه کشاورزی مفاهیم و تجارب جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

340٬000 ریال
306٬000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

ناشر: دانشگاه تبریز

140٬000 ریال
126٬000 ریال

اقتصادسنجی خرد کاربردی متغیرهای وابسته محدودشده بااستفاده STATA

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

بیمه کشاورزی

ناشر: نورعلم

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اقتصاد کشاورزی

ناشر: نورعلم

800٬000 ریال
720٬000 ریال

نگاهی به اقتصاد ایران

ناشر: دانشگاه مازندران

1٬080٬000 ریال
972٬000 ریال

اقتصاد بازارهای کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60٬000 ریال
54٬000 ریال

آشنایی با آمار چندمتغیره

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

بازاریابی محصولات کشاورزی

ناشر: نورعلم

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اقتصاد کشاورزی وکشاورزی تجاری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

32٬000 ریال
28٬800 ریال

مفاهیم نوین در اقتصاد کشاورزی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

45٬000 ریال
40٬500 ریال

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

ناشر: نورعلم

480٬000 ریال
432٬000 ریال

زنجیره ارزش و تامین در کشاورزی و غذا

ناشر: نورعلم

570٬000 ریال
513٬000 ریال