کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای ترويج-و-آموزش-کشاورزي

ترویج کشاورزی

140,000 ریال
126,000 ریال

مدیریت در ترویج

500,000 ریال
450,000 ریال

برنامه ریزی ترویجی

300,000 ریال
270,000 ریال

یادگیری مستمردرکشاورزی

40,000 ریال
36,000 ریال

ارزیابی مشارکتی روستایی

130,000 ریال
117,000 ریال

توسعه کسب وکارآفرینی در کشاورزی

270,000 ریال
243,000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

200,000 ریال
180,000 ریال

تاریخ شفاهی ترویج کشاورزی درایران

35,000 ریال
31,500 ریال

جستارهایی از ترویج در توسعه روستایی

85,000 ریال
76,500 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی ترویج کشاورزی

150,000 ریال
135,000 ریال

ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی

620,000 ریال
558,000 ریال

مقدمه ای برکمک به بزرگسالان برای یادگیری و تحول

28,000 ریال
25,200 ریال

شناخت و تفکر ترویج کشاورزی و توسعه روستایی پایدار

160,000 ریال
144,000 ریال

برنامه ریزی محلی درحوزه ترویج و آموزش کشاورزی و روستایی

90,000 ریال
81,000 ریال

نظریه های نوین مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

130,000 ریال
117,000 ریال

ابزارهای ارزیابی پایداری در موسسات آموزش عالی طرح ریزی ابتکارات و فعالیت های مناسب در سراسر جهان

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

آموزش کارآفرینی

35,000 ریال
31,500 ریال

کارآفرینی در مزرعه

60,000 ریال
54,000 ریال