کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140,000 ریال
126,000 ریال

برنامه ریزی ترویجی

ناشر: آییژ

1,100,000 ریال
990,000 ریال

کارآفرینی در مزرعه

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

100,000 ریال
90,000 ریال

کارآفرینی در کشاورزی

ناشر: نورعلم

187,000 ریال
168,300 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

دی وی دی مجموعه آموزشی ترویج کشاورزی

ناشر: عبدالکریم زاده - محمدرضا

150,000 ریال
135,000 ریال

ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی

ناشر: دانشگاه رازی

620,000 ریال
558,000 ریال

مقدمه ای برکمک به بزرگسالان برای یادگیری و تحول

ناشر: دانشگاه رازی

28,000 ریال
25,200 ریال

نظریه های نوین مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

ناشر: دانشگاه شیراز

470,000 ریال
423,000 ریال

برنامه ریزی محلی درحوزه ترویج و آموزش کشاورزی و روستایی

ناشر: معین پرداز

90,000 ریال
81,000 ریال

ابزارهای ارزیابی پایداری در موسسات آموزش عالی طرح ریزی ابتکارات و فعالیت های مناسب در سراسر جهان

ناشر: دانشگاه رازی

2,200,000 ریال
1,980,000 ریال

مدیریت در ترویج

ناشر: نورعلم

500,000 ریال
450,000 ریال

یادگیری مستمردرکشاورزی

ناشر: دانشگاه شیراز

40,000 ریال
36,000 ریال

ارزیابی مشارکتی روستایی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

130,000 ریال
117,000 ریال

توسعه کسب وکارآفرینی در کشاورزی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

270,000 ریال
243,000 ریال

تاریخ شفاهی ترویج کشاورزی درایران

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

35,000 ریال
31,500 ریال

جستارهایی از ترویج در توسعه روستایی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

85,000 ریال
76,500 ریال

شناخت و تفکر ترویج کشاورزی و توسعه روستایی پایدار

ناشر: دانشگاه مراغه

160,000 ریال
144,000 ریال