کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-کشاورزي

غلات

165,000 ریال
148,500 ریال

گلکاری

380,000 ریال
342,000 ریال

سم شناسی

215,000 ریال
193,500 ریال

اصول زراعت

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول ژنتیک

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول ژنتیک

180,000 ریال
162,000 ریال

تولید غلات

250,000 ریال
225,000 ریال

زراعت غلات

35,000 ریال
31,500 ریال

زراعت نوین

280,000 ریال
252,000 ریال

مبانی زراعت

110,000 ریال
99,000 ریال

ژنتیک تکمیلی

155,000 ریال
139,500 ریال

کشاورزی دقیق

220,000 ریال
198,000 ریال

گیاهان صنعتی

600,000 ریال
540,000 ریال

ترویج کشاورزی

140,000 ریال
126,000 ریال

دامپروری عمومی

150,000 ریال
135,000 ریال

دامپروری عمومی

38,000 ریال
34,200 ریال

کشاورزی پایدار

165,000 ریال
148,500 ریال

کنترل متابولیسم

500,000 ریال
450,000 ریال

دنبل های بیابانی

300,000 ریال
270,000 ریال

مدیریت حشرات آفت

46,000 ریال
41,400 ریال

اصول آبیاری عمومی

154,000 ریال
138,600 ریال

زراعت گیاهان لیفی

140,000 ریال
126,000 ریال

کلیات نقشه برداری

145,000 ریال
130,500 ریال

پرورش قارچ دکمه ای

650,000 ریال
585,000 ریال