کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی کشاورزی

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500,000 ریال
450,000 ریال

غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

165,000 ریال
148,500 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

180,000 ریال
162,000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

حشره شناسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

990,000 ریال
891,000 ریال

زراعت غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

35,000 ریال
31,500 ریال

زراعت نوین

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

880,000 ریال
792,000 ریال

کشاورزی دقیق

ناشر: نوروزی

220,000 ریال
198,000 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: عمیدی

600,000 ریال
540,000 ریال

ترویج کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140,000 ریال
126,000 ریال

کشاورزی پایدار

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

165,000 ریال
148,500 ریال

آمار و احتمالات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,000,000 ریال
900,000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

دنبل های بیابانی

ناشر: دانشگاه رازی

300,000 ریال
270,000 ریال

زیست شناسی گیاهی

ناشر: آییژ

1,450,000 ریال
1,305,000 ریال

مدیریت حشرات آفت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول اصلاح نباتات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

620,000 ریال
558,000 ریال

زراعت گیاهان لیفی

ناشر: عمیدی

140,000 ریال
126,000 ریال

اصلاح گیاهان زراعی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

650,000 ریال
585,000 ریال

پرورش قارچ دکمه ای

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

سازه های گلخانه ای

ناشر: حق شناس

370,000 ریال
333,000 ریال