کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی کشاورزی

حبوبات

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

3٬950٬000 ریال
3٬555٬000 ریال

گلکاری

ناشر: آییژ

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اصول زراعت

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: دانشگاه تبریز

780٬000 ریال
702٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تولید غلات

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی..

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

زراعت غلات

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

35٬000 ریال
31٬500 ریال

زراعت نوین

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

880٬000 ریال
792٬000 ریال

روشهای آماری

ناشر: جهاد دانشگاهی تهران

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

کشاورزی دقیق

ناشر: نوروزی

220٬000 ریال
198٬000 ریال

گیاهان صنعتی

ناشر: عمیدی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

ترویج کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140٬000 ریال
126٬000 ریال

کشاورزی پایدار

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

165٬000 ریال
148٬500 ریال

آمار و احتمالات

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

دنبل های بیابانی

ناشر: دانشگاه رازی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

زیست شناسی گیاهی

ناشر: آییژ

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

مدیریت حشرات آفت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول آبیاری عمومی

ناشر: دانشگاه رازی

154٬000 ریال
138٬600 ریال

زراعت گیاهان لیفی

ناشر: عمیدی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

پرورش قارچ دکمه ای

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول بهنژادی گیاهان

ناشر: دانشگاه شیراز

550٬000 ریال
495٬000 ریال

زراعت

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

200٬000 ریال
180٬000 ریال