کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای محیط زیست

آکواریوم

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

کیفیت آب

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

290,000 ریال
261,000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120,000 ریال
108,000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

540,000 ریال
486,000 ریال

راهنمای بیوگاز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160,000 ریال
144,000 ریال

شیمی محیط زیست

ناشر: دانشگاه ارومیه

900,000 ریال
810,000 ریال

طراحی با طبیعت

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

140,000 ریال
126,000 ریال

منابع آب ایران

ناشر: دانشگاه یزد

525,000 ریال
472,500 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

260,000 ریال
234,000 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300,000 ریال
270,000 ریال

اکولوژی میکروبی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

260,000 ریال
234,000 ریال

بازگشت به طبیعت

ناشر: نشرآموزش کشاورزی

50,000 ریال
45,000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260,000 ریال
234,000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660,000 ریال
594,000 ریال

اقتصاد محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200,000 ریال
180,000 ریال

مجلس و محیط زیست

ناشر: دانشگاه مازندران

860,000 ریال
774,000 ریال

روش های بوم شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

300,000 ریال
270,000 ریال

زیستگاه دریای خزر

ناشر: دانشگاه گیلان

100,000 ریال
90,000 ریال

بوم شناسی محیطزیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

40,000 ریال
36,000 ریال

فلزات سنگین در خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مدل سازی محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430,000 ریال
387,000 ریال

آلودگی های محیط زیست

ناشر: ماندگار

150,000 ریال
135,000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

ناشر: دانشگاه یزد

520,000 ریال
468,000 ریال

درآمدی بر مالیات سبز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100,000 ریال
90,000 ریال