کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای محیط زیست

آکواریوم

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بهار خاموش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

بحران اقلیم

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬090٬000 ریال
981٬000 ریال

مبانی پایداری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

راهنمای بیوگاز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

طراحی با طبیعت

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

850٬000 ریال
765٬000 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

اقتصاد محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی بهسازی خاک

ناشر: دانشگاه خوارزمی

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

مجلس و محیط زیست

ناشر: دانشگاه مازندران

860٬000 ریال
774٬000 ریال

بوم شناسی مولکولی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

750٬000 ریال
675٬000 ریال

روش های بوم شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

950٬000 ریال
855٬000 ریال

انرژی و آلودگی هوا

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

بوم شناسی محیطزیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

فلزات سنگین در خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال

مدل سازی محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

زیست فن آوری درختان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

درآمدی بر مالیات سبز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

روش های میکرواستخراج

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آشنایی با ژنتیک حفاظت

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال