کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای محیط زیست

آکواریوم

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

کیفیت آب

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

290٬000 ریال
261٬000 ریال

بهار خاموش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

اگرواکولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

مواد آلی خاک

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬090٬000 ریال
981٬000 ریال

راهنمای بیوگاز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160٬000 ریال
144٬000 ریال

شیمی محیط زیست

ناشر: دانشگاه ارومیه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

طراحی با طبیعت

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

850٬000 ریال
765٬000 ریال

آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

260٬000 ریال
234٬000 ریال

اکولوژی کاربردی

ناشر: نوروزی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

بازگشت به طبیعت

ناشر: نشرآموزش کشاورزی

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مبانی فیزیک خاک

ناشر: دانشگاه گیلان

260٬000 ریال
234٬000 ریال

مبانی محیط زیست

ناشر: دانشگاه رازی

660٬000 ریال
594٬000 ریال

اقتصاد محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مجلس و محیط زیست

ناشر: دانشگاه مازندران

860٬000 ریال
774٬000 ریال

روش های بوم شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

950٬000 ریال
855٬000 ریال

زیستگاه دریای خزر

ناشر: دانشگاه گیلان

100٬000 ریال
90٬000 ریال

انرژی و آلودگی هوا

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

فلزات سنگین در خاک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مدل سازی محیط زیست

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

430٬000 ریال
387٬000 ریال

آلودگی هوا و شیمی جو

ناشر: دانشگاه یزد

520٬000 ریال
468٬000 ریال

درآمدی بر مالیات سبز

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

روش های میکرواستخراج

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

140٬000 ریال
126٬000 ریال

طراحی مخازن زمینی آب

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

400٬000 ریال
360٬000 ریال