کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جنگلداری

حمل و نقل چوب

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بهره برداری جنگل

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

برداشت چوب از جنگل

ناشر: دانشگاه گیلان

480٬000 ریال
432٬000 ریال

جغرافیای جنگل های جهان

ناشر: حق شناس

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

مفاهیم آمار و احتمالات

ناشر: دانشگاه شاهد

542٬000 ریال
487٬800 ریال

پیشرفت هایی در پرایمینگ بذر

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

روش های نمونه برداری در جنگل

ناشر: دانشگاه گیلان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

روش های اندازه گیری تنوع زیستی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

جنگل شناسی جنگل های خارج از شمال در ایران

ناشر: حق شناس

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

دستورالعمل اصلاح و احیای اراضی خشک و بیابانی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

مدلسازی، کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل

ناشر: حق شناس

190٬000 ریال
171٬000 ریال

بوم شناسی عملکردی و فیلوژنتیکی در نرم افزار R

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

روش های جنگل کاری دیم در مناطق خشک و نیمه خشک

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اکولوژی چشم اندازهای طبیعی در مدیریت اکوسیستم های کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

ارزش گذاری اقتصادی مراتع مشاع در ایالت کیپ شرقی آفریقای جنوبی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اکولوژی مانداب ها با نگرشی بر رویشگاه های ماندابی البرز جنوبی

ناشر: دانشگاه مازندران

220٬000 ریال
198٬000 ریال

مبانی ارزیابی و اولویت بندی منابع تفرجگاهی

ناشر: آوای مسیح

220٬000 ریال
198٬000 ریال

جایگاه دانش بومی در توسعه ی پایدار نمونه باغبانی و جنگلداری در هورامان

ناشر: دانشگاه رازی

210٬000 ریال
189٬000 ریال

جنگل شناسی به انضمام فرهنگ تخصصی جنگل شناسی

ناشر: حق شناس

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

جنگلداری مقدماتی

ناشر: دانشگاه مازندران

60٬000 ریال
54٬000 ریال

اصلاح درختان جنگلی

ناشر: دانشگاه گیلان

210٬000 ریال
189٬000 ریال

زیست فن آوری درختان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

مقدمه ای برطبیعت گردی

ناشر: دانشگاه مازندران

56٬000 ریال
50٬400 ریال