کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جنگلداری

حمل و نقل چوب

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

بهره برداری جنگل

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

جنگلداری مقدماتی

ناشر: دانشگاه مازندران

60,000 ریال
54,000 ریال

اصلاح درختان جنگلی

ناشر: دانشگاه گیلان

210,000 ریال
189,000 ریال

برداشت چوب از جنگل

ناشر: دانشگاه گیلان

480,000 ریال
432,000 ریال

مقدمه ای برطبیعت گردی

ناشر: دانشگاه مازندران

56,000 ریال
50,400 ریال

جغرافیای جنگل های جهان

ناشر: حق شناس

200,000 ریال
180,000 ریال

مفاهیم آمار و احتمالات

ناشر: دانشگاه شاهد

542,000 ریال
487,800 ریال

اصول مقدماتی اقتصاد جنگل

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

90,000 ریال
81,000 ریال

مقدمه ای بر حشره شناسی جنگل

ناشر: حق شناس

165,000 ریال
148,500 ریال

روش های نمونه برداری در جنگل

ناشر: دانشگاه گیلان

200,000 ریال
180,000 ریال

روش های نمونه برداری در جنگل

ناشر: دانشگاه گیلان

650,000 ریال
585,000 ریال

ساخت و نگهداری جاده های جنگلی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

70,000 ریال
63,000 ریال

روش های اندازه گیری تنوع زیستی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

56,000 ریال
50,400 ریال

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

جنگلها، درختان و درختچه های ایران

ناشر: دانشگاه یزد

395,000 ریال
355,500 ریال

جنگل شناسی جنگل های خارج از شمال در ایران

ناشر: حق شناس

120,000 ریال
108,000 ریال

مدلسازی، کنترل و مدیریت در آتش سوزی های جنگل

ناشر: حق شناس

190,000 ریال
171,000 ریال

بوم شناسی عملکردی و فیلوژنتیکی در نرم افزار R

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

450,000 ریال
405,000 ریال

روش های جنگل کاری دیم در مناطق خشک و نیمه خشک

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

نقدی برپرورش جنگل مدیریت با هدف تقویت پیچیدگی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

340,000 ریال
306,000 ریال

قارچ شناسی جنگل

ناشر: حق شناس

85,000 ریال
76,500 ریال

اکولوژی چشم اندازهای طبیعی در مدیریت اکوسیستم های کشاورزی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

97,000 ریال
87,300 ریال

اکولوژی مانداب ها با نگرشی بر رویشگاه های ماندابی البرز جنوبی

ناشر: دانشگاه مازندران

220,000 ریال
198,000 ریال