کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مرتع و آبخیزداری

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مرتع داری در ایران

ناشر: دانشگاه صنعتی سجاد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

نرم افزارهای مهندسی آب

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

دورنمای بیابان های جهان

ناشر: دانشگاه یزد

155٬000 ریال
139٬500 ریال

آشنایی باگیاهان علوفه ای

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

ماسه بادی وتپه های ماسه ای

ناشر: دانشگاه تهران

370٬000 ریال
333٬000 ریال

مقدمه ای بربارورسازی ابرها

ناشر: دانشگاه یزد

105٬000 ریال
94٬500 ریال

مقدمه ای برمرتع و مرتعداری

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

شناسایی کاربردی گیاهان مرتعی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

جنگل ها و مراتع ایران

ناشر: حق شناس

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بهره برداری از بوته زارهای مرتعی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

کاربرد هوش مصنوعی در علوم آب وخاک

ناشر: دانشگاه یزد

195٬000 ریال
175٬500 ریال

اکوفیزیولوژی گراسلندها و اکولوژی چرا

ناشر: دانشگاه ارومیه

180٬000 ریال
162٬000 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

هیدرولوژی، مدیریت و مدل سازی حوزه آبخیز

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

پیشرفت ها در دانش ارزیابی و حوزه های آبخیز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

روش های جنگل کاری دیم در مناطق خشک و نیمه خشک

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

فرسایش خاک بزرگترین چالش در مدیریت پایدار خاک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

600٬000 ریال
540٬000 ریال

هیدرولوژی شهری آبخیزداری و مسائل اقتصادی - اجتماعی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اصول بارورسازی ابرها

ناشر: دانشگاه یزد

165٬000 ریال
148٬500 ریال

کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

180٬000 ریال
162٬000 ریال

مدیریت پایدار آب در ساختمان ها مطالعات موردی از اروپا

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

950٬000 ریال
855٬000 ریال

تئوری و آموزش گام به گام ساخت و اجرای مدل SWAT

ناشر: دانشگاه ولی عصر

500٬000 ریال
450٬000 ریال