کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مرتع و آبخیزداری

اقتصاد مرتع

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

19٬000 ریال
17٬100 ریال

حفاظت آب وخاک

ناشر: دانشگاه رازی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

بوم شناسی پوشش گیاهی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

نرم افزارهای مهندسی آب

ناشر: نوپردازان

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

دورنمای بیابان های جهان

ناشر: دانشگاه یزد

155٬000 ریال
139٬500 ریال

آشنایی باگیاهان علوفه ای

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مدیریت مراتع و دانش بومی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

ماسه بادی وتپه های ماسه ای

ناشر: دانشگاه تهران

370٬000 ریال
333٬000 ریال

مقدمه ای بربارورسازی ابرها

ناشر: دانشگاه یزد

105٬000 ریال
94٬500 ریال

مقدمه ای برمرتع و مرتعداری

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شناسایی کاربردی گیاهان مرتعی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

درآمدی برحفاظت خاک و آبخیزداری

ناشر: دانشگاه یزد

125٬000 ریال
112٬500 ریال

امکان سنجی استفاده از منابع آب شور

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

450٬000 ریال
405٬000 ریال

اکوفیزیولوژی گراسلندها و اکولوژی چرا

ناشر: دانشگاه ارومیه

180٬000 ریال
162٬000 ریال

آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

هیدرولوژی، مدیریت و مدل سازی حوزه آبخیز

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

پیشرفت ها در دانش ارزیابی و حوزه های آبخیز

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

2٬800٬000 ریال
2٬520٬000 ریال

روش های جنگل کاری دیم در مناطق خشک و نیمه خشک

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

فرسایش خاک بزرگترین چالش در مدیریت پایدار خاک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

600٬000 ریال
540٬000 ریال

هیدرولوژی شهری آبخیزداری و مسائل اقتصادی - اجتماعی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اصول بارورسازی ابرها

ناشر: دانشگاه یزد

165٬000 ریال
148٬500 ریال

مدیریت پایدار آب در ساختمان ها مطالعات موردی از اروپا

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

950٬000 ریال
855٬000 ریال

تئوری و آموزش گام به گام ساخت و اجرای مدل SWAT

ناشر: دانشگاه ولی عصر

500٬000 ریال
450٬000 ریال

راهنمای سدهای خاکی کوتاه راهنمای مکان یابی، طراحی و ساخت

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

210٬000 ریال
189٬000 ریال