کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی منابع طبیعی

علوم خاک

ناشر: دانشگاه لرستان

70٬000 ریال
63٬000 ریال

بهار خاموش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

هیدرولوژی عمومی

ناشر: علم وادب

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

روش های بوم شناسی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مقدمه ای برمرتع و مرتعداری

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

آلودگی محیط زیست آب، خاک و هوا

ناشر: ارکان دانش

800٬000 ریال
720٬000 ریال

روش های اندازه گیری پوشش گیاهی در خشکی ها

ناشر: دانشگاه رازی

1٬390٬000 ریال
1٬251٬000 ریال

سئوال های کنکوری لیمنولوژی با پاسخ های تشریحی

ناشر: علمی آبزیان

50٬000 ریال
45٬000 ریال

GENERAL ENGLISH FOR NATURAL RESOURCES STUDENTS

ناشر: دانشگاه یزد

160٬000 ریال
144٬000 ریال

روش ها و مدل های ارزیابی وتهیه نقشه بیابان زایی

ناشر: دانشگاه یزد

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مفاهیم وکاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی

ناشر: دانشگاه مازندران

100٬000 ریال
90٬000 ریال

رژیم حفاظت اداری ـ حقوقی ذخایرماهیان حوزه آبی اتحاد شوروی

ناشر: دانشگاه گیلان

5٬900 ریال
5٬310 ریال

اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی تجزیه و تحلیل سیستمی و شبیه سازی

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

کاربرد طیف نمایی تابان شدن پرتوی ایکس

ناشر: دانشگاه یزد

1٬142٬000 ریال
1٬027٬800 ریال

مرتع داری در ایران

ناشر: صنعتی سجاد مشهد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

آبخیزها و سلامت بوم سازگان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

100٬000 ریال
90٬000 ریال

تجزیه آماری و برنامه نویسی درR

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

150٬000 ریال
135٬000 ریال

جنگل ها و مراتع ایران

ناشر: حق شناس

130٬000 ریال
117٬000 ریال

اکولوژی دریا و اقیانوس نگاری شیلات

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

تخریب محیط زیست جهانی و آینده جهانی

ناشر: نشر علوم کشاورزی

22٬500 ریال
20٬250 ریال

روش تحقیق و آمار در مطالعات حیات وحش

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120٬000 ریال
108٬000 ریال

واکنش گیاهان زراعی به تنش دما و سازگاری با آن

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

70٬000 ریال
63٬000 ریال

ارزیابی هزینه چرخه حیات برای مدیریت منابع طبیعی

ناشر: دانشگاه یزد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مبانی سیستم تعیین موقعیت جهانی

ناشر: رزقی

25٬000 ریال
22٬500 ریال