کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای داروسازي

تحلیل بقاء

26,000 ریال
23,400 ریال

داروهای سرطان

250,000 ریال
225,000 ریال

زراعت مولکولی

150,000 ریال
135,000 ریال

انگل شناسی پزشکی

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول طراحی سنتزآلی

100,000 ریال
90,000 ریال

بیوشیمی پزشکی جلد1

750,000 ریال
675,000 ریال

بیوشیمی جامع پزشکی

280,000 ریال
252,000 ریال

بیوشیمی موارد بیماری

280,000 ریال
252,000 ریال

فشرده انگل شناسی پزشکی

550,000 ریال
495,000 ریال

فرهنگ لغات اقتصاد سلامت

95,000 ریال
85,500 ریال

روش های تجربی در شیمی آلی

500,000 ریال
450,000 ریال

شیمی آلی 1 ساختار و کاربرد

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

نانوماشین ها اساس و کاربردها

90,000 ریال
81,000 ریال

فرهنگ دارویی بارداری و شیردهی

800,000 ریال
720,000 ریال

مبانی شبیه سازی دینامیک مولکولی

55,000 ریال
49,500 ریال

زیست فناوری و تولید ترکیبات ضدسرطان

390,000 ریال
351,000 ریال

NMR- از طیف تا ساختار بارویکردی کاربردی

80,000 ریال
72,000 ریال

جداسازی ترکیبات کایرال روش ها و کاربردها

70,000 ریال
63,000 ریال

محاسبات پایه در آنالیزهای شیمیایی و بیولوژیک

94,000 ریال
84,600 ریال

نانوبیوتکنولوژی مفاهیم و اصول کاربردها در پزشکی

100,000 ریال
90,000 ریال

1000آزمون انگل شناسی پزشکی حشره شناسی و قارچ شناسی


350,000 ریال

آزمایش های قابلیت حیات سلولی

200,000 ریال
180,000 ریال

فناوری های ریزپوشانی و رهایش کنترل شده در سیستم های غذایی

96,000 ریال
86,400 ریال

مجموعه کتابهای پزشکی ملی آمریکا برای مطالعه مستقل بیوشیمی NMS

300,000 ریال
270,000 ریال