کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای داروسازی

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

26٬000 ریال
23٬400 ریال

داروهای سرطان

ناشر: آییژ

350٬000 ریال
315٬000 ریال

زراعت مولکولی

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

شیمی فیزیک دارویی

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اصول طراحی سنتزآلی

ناشر: دانشگاه تبریز

100٬000 ریال
90٬000 ریال

بیوشیمی پزشکی جلد1

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

بیوشیمی پزشکی جلد2

ناشر: آییژ

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مبانی بیولوژی گیاهی

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

فشرده انگل شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

روش های تجربی در شیمی آلی

ناشر: دانشگاه رازی

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شیمی آلی 1 ساختار و کاربرد

ناشر: نوپردازان

2٬900٬000 ریال
2٬610٬000 ریال

نانوماشین ها اساس و کاربردها

ناشر: دانشگاه تبریز

350٬000 ریال
315٬000 ریال

فرهنگ دارویی بارداری و شیردهی

ناشر: نورعلم

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مبانی شبیه سازی دینامیک مولکولی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

55٬000 ریال
49٬500 ریال

شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

فارماسیوتیکس دارورسانی و هدفمندسازی

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

160٬000 ریال
144٬000 ریال

جداسازی ترکیبات کایرال روش ها و کاربردها

ناشر: دانشگاه تبریز

290٬000 ریال
261٬000 ریال

محاسبات پایه در آنالیزهای شیمیایی و بیولوژیک

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

94٬000 ریال
84٬600 ریال

نانوبیوتکنولوژی مفاهیم و اصول کاربردها در پزشکی

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

1000آزمون انگل شناسی پزشکی حشره شناسی و قارچ شناسی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

فیکوبیلی پروتئین ها: پیشرفت های اخیر و کاربردهای آینده

ناشر: جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آزمایش های قابلیت حیات سلولی

ناشر: دانشگاه قم

200٬000 ریال
180٬000 ریال

فناوری های ریزپوشانی و رهایش کنترل شده در سیستم های غذایی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

96٬000 ریال
86٬400 ریال