کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای داروسازی

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

داروهای سرطان

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

زراعت مولکولی

ناشر: دانشگاه تبریز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

انگل شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

شیمی فیزیک دارویی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بیوشیمی پزشکی جلد1

ناشر: آییژ

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

بیوشیمی پزشکی جلد2

ناشر: آییژ

3٬400٬000 ریال
3٬060٬000 ریال

بیوشیمی جامع پزشکی

ناشر: آییژ

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

مبانی بیولوژی گیاهی

ناشر: آییژ

3٬700٬000 ریال
3٬330٬000 ریال

بیوشیمی موارد بیماری

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

فشرده انگل شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

1٬600٬000 ریال
1٬440٬000 ریال

روش های تجربی در شیمی آلی

ناشر: دانشگاه رازی

500٬000 ریال
450٬000 ریال

شیمی آلی 1 ساختار و کاربرد

ناشر: نوپردازان

5٬200٬000 ریال
4٬680٬000 ریال

نانوماشین ها اساس و کاربردها

ناشر: دانشگاه تبریز

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مبانی شبیه سازی دینامیک مولکولی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

فارماسیوتیکس دارورسانی و هدفمندسازی

ناشر: دانشگاه اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

160٬000 ریال
144٬000 ریال

جداسازی ترکیبات کایرال روش ها و کاربردها

ناشر: دانشگاه تبریز

290٬000 ریال
261٬000 ریال

نانوذرات لیپیدی

ناشر: دانشگاه بناب

800٬000 ریال
720٬000 ریال

شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی ویرایش8

ناشر: نوپردازان

3٬900٬000 ریال
3٬510٬000 ریال

محاسبات پایه در آنالیزهای شیمیایی و بیولوژیک

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

نانوبیوتکنولوژی مفاهیم و اصول کاربردها در پزشکی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

1000آزمون انگل شناسی پزشکی حشره شناسی و قارچ شناسی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال