کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای داروسازی

تحلیل بقاء

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

26,000 ریال
23,400 ریال

داروهای سرطان

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

زراعت مولکولی

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

انگل شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

1,150,000 ریال
1,035,000 ریال

اصول طراحی سنتزآلی

ناشر: دانشگاه تبریز

100,000 ریال
90,000 ریال

بیوشیمی پزشکی جلد1

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

بیوشیمی پزشکی جلد2

ناشر: آییژ

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

بیوشیمی جامع پزشکی

ناشر: آییژ

280,000 ریال
252,000 ریال

فشرده انگل شناسی پزشکی

ناشر: آییژ

850,000 ریال
765,000 ریال

روش های تجربی در شیمی آلی

ناشر: دانشگاه رازی

500,000 ریال
450,000 ریال

شیمی آلی 1 ساختار و کاربرد

ناشر: نوپردازان

2,100,000 ریال
1,890,000 ریال

نانوماشین ها اساس و کاربردها

ناشر: دانشگاه تبریز

90,000 ریال
81,000 ریال

فرهنگ دارویی بارداری و شیردهی

ناشر: نورعلم

800,000 ریال
720,000 ریال

مبانی شبیه سازی دینامیک مولکولی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

55,000 ریال
49,500 ریال

زیست فناوری و تولید ترکیبات ضدسرطان

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

390,000 ریال
351,000 ریال

شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی

ناشر: نوپردازان

1,750,000 ریال
1,575,000 ریال

فارماسیوتیکس دارورسانی و هدفمندسازی

ناشر: دانشگاه اصفهان

600,000 ریال
540,000 ریال

آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

160,000 ریال
144,000 ریال

NMR- از طیف تا ساختار بارویکردی کاربردی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

80,000 ریال
72,000 ریال

جداسازی ترکیبات کایرال روش ها و کاربردها

ناشر: دانشگاه تبریز

70,000 ریال
63,000 ریال

محاسبات پایه در آنالیزهای شیمیایی و بیولوژیک

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

94,000 ریال
84,600 ریال

نانوبیوتکنولوژی مفاهیم و اصول کاربردها در پزشکی

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

1000آزمون انگل شناسی پزشکی حشره شناسی و قارچ شناسی

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

آزمایش های قابلیت حیات سلولی

ناشر: دانشگاه قم

200,000 ریال
180,000 ریال