کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم آزمایشگاهی

اطلس بافت شناسی ماهی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

3,100,000 ریال
2,790,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی شیمی

ناشر: آییژ

470,000 ریال
423,000 ریال

میکروبیولوژی عمومی و روش کار آزمایشگاهی

ناشر: آییژ

1,050,000 ریال
945,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

بیوشیمی بالینی ویژه دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی

ناشر: آییژ

950,000 ریال
855,000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی عملی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی1

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی عملی 2

ناشر: آییژ

1,450,000 ریال
1,305,000 ریال

مجموعه کتابهای علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 2

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد1

ناشر: دانشگاه اصفهان

195,000 ریال
175,500 ریال

آزمون های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری های پزشکی جلد2

ناشر: دانشگاه اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1

ناشر: آییژ

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

جنین شناسی جوجه و کاربرد آن در کشت ویروس ها و تولید واکسن

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

100,000 ریال
90,000 ریال

مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی بیوشیمی و ایمونولوژی

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

خون گیری اصول و تکنیک ها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

550,000 ریال
495,000 ریال

پذیرش آزمایش ها و کاربردها مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

480,000 ریال
432,000 ریال

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی

ناشر: آییژ

750,000 ریال
675,000 ریال

چکیده مدیریت کیفیت در بیوشیمی مجموعه کتاب های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

مجموعه سوالهای آزمونهای جامع علوم پایه میکروبشناسی همراه با پاسخهای تشریحی

ناشر: آییژ

9,000 ریال
8,100 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد6 چکیده بیوشیمی شامل آزمون های اخیرکارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ تشریحی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد2 ساختمان و فعالیت ویرایش5 شامل آزمون های اخیرکارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ تشریحی

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد4 بیوشیمی اختصاصی ویرایش 5 شامل آزمون های اخیرکارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ تشریحی

ناشر: آییژ

1,600,000 ریال
1,440,000 ریال

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد5 بیولوژی مولکولی ویرایش 5 شامل آزمون های اخیرکارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ تشریحی

ناشر: آییژ

1,000,000 ریال
900,000 ریال