کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای بينايي-سنجي

بازشناسی اشیاء علوم اعصاب بینایی ، مدل های محاسباتی ـ شناختی ،یادگیری عمیق

250,000 ریال
225,000 ریال