کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای بینایی سنجی

بازشناسی اشیاء علوم اعصاب بینایی ، مدل های محاسباتی ـ شناختی ،یادگیری عمیق

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

250,000 ریال
225,000 ریال