کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-خدمات-بهداشتي-درماني

مهارت های عمومی مدیریت در مراکز بهداشتی - درمانی

70,000 ریال
63,000 ریال

ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها

250,000 ریال
225,000 ریال