کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت منابع انسانی در حاکمیت بالینی

ناشر: الوین

48,000 ریال
43,200 ریال

مهارت های عمومی مدیریت در مراکز بهداشتی - درمانی

ناشر: دانش امروز

70,000 ریال
63,000 ریال

تحلیل بازار نیروی کاربخش سلامت در کشورهای با درآمد کم و متوسط

ناشر: نورعلم

900,000 ریال
810,000 ریال

ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

سیاستگذاری در سلامت

ناشر: قاضی جهانی

320,000 ریال
288,000 ریال

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

ناشر: پژواک البرز

150,000 ریال
135,000 ریال

نظریه پردازی به منظور ارایه فرضیه در مطالعات سازمانی

ناشر: قاضی جهانی

130,000 ریال
117,000 ریال

حمایت طلبی ومشارکت اجتماعی در سلامت مدیریت سلامت شهرستان

ناشر: ستوده

250,000 ریال
225,000 ریال

نظام های بهداشتی درمانی تطبیقی مقایسه نظام های سلامت در کشورهای منتخب جهان

ناشر: جنگل جاودانه

270,000 ریال
243,000 ریال