کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رویکردهای نوین تامین مالی نظام سلامت

ناشر: نورعلم

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مدیریت منابع انسانی در حاکمیت بالینی

ناشر: الوین

480٬000 ریال
432٬000 ریال

مهارت های عمومی مدیریت در مراکز بهداشتی - درمانی

ناشر: دانش امروز

70٬000 ریال
63٬000 ریال

تحلیل بازار نیروی کاربخش سلامت در کشورهای با درآمد کم و متوسط

ناشر: نورعلم

1٬950٬000 ریال
1٬755٬000 ریال

سیاستگذاری در سلامت

ناشر: قاضی جهانی

320٬000 ریال
288٬000 ریال

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

ناشر: پژواک البرز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

نظریه پردازی به منظور ارایه فرضیه در مطالعات سازمانی

ناشر: قاضی جهانی

130٬000 ریال
117٬000 ریال

حمایت طلبی ومشارکت اجتماعی در سلامت مدیریت سلامت شهرستان

ناشر: ستوده

250٬000 ریال
225٬000 ریال

ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

نظام های بهداشتی درمانی تطبیقی مقایسه نظام های سلامت در کشورهای منتخب جهان

ناشر: جنگل جاودانه

270٬000 ریال
243٬000 ریال