کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-کامپيوتر

COMBUSTION

600,000 ریال
540,000 ریال

بهینگی شبکه

125,000 ریال
112,500 ریال

TURBO PASCAL

400,000 ریال
360,000 ریال

آموزش آردینو

100,000 ریال
90,000 ریال

اطلس گراف ها

410,000 ریال
369,000 ریال

جبر خطی عددی

140,000 ریال
126,000 ریال

شبکه های عصبی

70,000 ریال
63,000 ریال

DIGITAL DESIGN

150,000 ریال
135,000 ریال

انتقال داده ها

550,000 ریال
495,000 ریال

بهینه سازی خطی

450,000 ریال
405,000 ریال

سیستم های عامل

330,000 ریال
297,000 ریال

یادگیری تقویتی

200,000 ریال
180,000 ریال

شرح فرترن 90/95

98,000 ریال
88,200 ریال

الکترونیک دیجیتال

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی آنالیز عددی

150,000 ریال
135,000 ریال

مکانیزم ها و رباتیک

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول شبکه های بی سیم

250,000 ریال
225,000 ریال

شبکه های عصبی مصنوعی

70,000 ریال
63,000 ریال

کنترل و دینامیک ربات

170,000 ریال
153,000 ریال

مدل سازی وکنترل ربات

230,000 ریال
207,000 ریال

C#2008 FOR PROGRAMMERS

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول و مبانی الکترونیک

23,000 ریال
20,700 ریال

الفبای برنامه نویسی #C

200,000 ریال
180,000 ریال

مرجع کامل Raspberry Pi

350,000 ریال
315,000 ریال